Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Gülşen AK SÖZER, Nejla CANBULAT ŞAHİNER, Muradiye ALDEM
21. YÜZYIL TRAJEDİSİ: KADIN GENİTAL SÜNNETİ
 
Kadın genital mutilasyonu olarak da bilinen kadın genital sünneti dini, kültürel nedenler veya medikal olmayan nedenlerle kadın dış genital organlarının bir kısmının ya da tamamının çıkarılması işlemidir. Çok kompleks nedenlerden dolayı yapılan geleneksel bir uygulama ve toplumsal normdur. Amaç: Bu derlemenin amacı; kadın genital sünnetinin ortaya çıkışı, yaygınlığı, uygulanma nedenleri, sağlığa olumsuz etkileri, bu konu ile ilgili yasal durum ve hemşirenin rolünü içeren literatür bulgularını incelemektir. Yöntem: Çalışmanın hazırlanma aşamasında Kadın genital sünneti, prevalansı, akut ve kronik etkileri, yasal düzenlemeler ve hemşirelik kelimeleri kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bulgular: Kadın genital sünneti kadın sağlığını akut, kronik ve emosyonel olarak etkilemektedir. Kadın genital sünneti, Uluslararası İnsan Hakları Örgütü tarafından kadın/kızlara karşı şiddet ve suçun aşırı formu olan insan hakkı ihlali ve işkence olarak kabul edilmektedir. Yasal olarak gelişmiş ülkelerdeki sağlık profesyonelleri ve politikacılar; geri kalmış, yoksul ve geleneksel yaşam biçimini koruyan ülkelerde uygulanan ve göçler nedeniyle Amerika ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan bu uygulama ile mücadele etmeye başlamıştır. Sonuç: Kadın genital sünneti, kadın sağlığına olumsuz etkileri olan zararlı ve çağ dışı bir uygulamadır. Hemşireler bu zararlı uygulamalara ve doğacak sorunlara karşı çocukları ve kadınları korumalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Genital Sünneti, Prevalans, Akut ve Kronik Etkileri, Yasal Uygulamalar, Hemşirelik

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.10

THE TRAGEDY OF THE 21ST CENTURY: FEMALE GENITAL MUTILATION
 
Introduction: Female genital mutilation, also known as female genital circumcision or female cutting is a practice of the partial or total removal of the external female genitalia for religious or cultural reasons and which involves non-medical procedures. It is a traditional intervention or norm which is carried out because of very complicated reasons. Aim: The aim of this review is to examine the literature findings including the appearance of female genital mutilation, the prevalence of this practice and its reasons, its negative effects on health, its legal regulations and status and the role of nurses. Method: During the preparation phase of the study, literature was searched using female genital mutilation, prevalence, acute and chronic effects, legal regulations and nursing words. Finding: Female genital mutilation effects the women’s health acutely, chronically and emotionally. Female genital mutilation is accepted as a violence to women/girls, a severe violation of fundamental human rights of women/ girls and a form of torture by International Human Rights Organizations. The healthcare professionals and politicians in developed countries where the legal regulations are well-established have started to struggle with this traditional practice seen in underdeveloped and poor countries and also seen in the USA and European countries owing to the migrations. Conclusion: Female genital circumcision is a harmful and outdated practice that has negative effects on women’s health. Nurses should protect children and women against these harmful practices and birth problems.

Keywords: Female Genital Mutilation (FGM), Prevalence, Acute and Chronic Effects of FGM, Legal Regulations, Nursing

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.10

Tam Metin