Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  

Özlem SOYER, Türkan ÖZBAYIR
3S AMELİYATHANE BASINÇ YARASI RİSK TANILAMA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
 
Amaç: Bu çalışmada, 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlandı. Yöntem: Bu çalışma, metodolojik bir çalışmadır. Bir Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Ameliyathanesi’nde Haziran-Ağustos 2016 tarihleri arasında 90 hasta alındı. Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu, 3S Ameliyathane ve Braden Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği ile toplandı. Hastalar, ameliyathaneye kabul edildikten sonra 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde bulunan dört madde (tüm vücuttaki cildin durumu, ameliyat öncesi aktivite durumu, boy & kilo oranı, cildin stres durumu), ameliyat esnasında ise 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde bulunan beş madde (ameliyattaki kanama miktarı, ameliyat süresi, ameliyattaki stres, ameliyattaki vücut ısısı, ameliyat pozisyonu) ile değerlendirildi. Veriler, Kapsam Geçerlik İndeksi, Cronbach α Katsayısı, Madde Toplam Puan Korelasyonu, Duyarlılık, Özgüllük, Tahmin Etme Değeri ve Alıcı İşlem Karakteristik Eğrisi Altında Kalan Alan değerleri ile analiz edildi. Bulgular: Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin etme değerleri sırasıyla, 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası >23) %50.0, %100.0, %100.0, %95.8; Braden Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası ≤21) %100.0, %50.0, %14.8, %100.0’dır. Eğri Altında Kalan Alan değerleri; 3S Ölçeği’nde 0.731; Braden Ölçeği’nde 0.772’dir.Sonuç: Ameliyat olan hastaların basınç yarası riskini tanılamada 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği geçerli ve güvenilir bulundu.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Basınç Yarası, Ameliyathane

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.9

TURKISH ADAPTATION OF THE 3S INTRAOPERATIVE PRESSURE ULCER RISK ASSESSMENT SCALE
 
Aim: In this study, adaptation of the 3S Intraoperative Risk Assessment Scale of pressure ulcer into Turkish was aimed at. Method: This study was a methodological design. 90 patients were included from June to August 2016 at a University Hospital General Surgery Department. Data were collected by Socio-Demographic and Medical Status Form, 3S Intraoperative and Braden Pressure Ulcer Risk Assessment Scale. After admission to the operating room, the patients were assessed with four items (skin of whole body, pre-operation limb activity, body height & weight ratio, skin under stress) in the 3S Intraoperative Risk Assessment Scale and five items (intraoperative bleeding, operating time, intraoperative body temperature, intraoperative body position, intraoperative stress) in the 3S Intraoperative Risk Assessment Scale during the operation. Data were analyzed by Content Validity Index, Cronbach α, Item-Total Correlation, Sensitivity, Specificity, Predictive Value, The Area Under of The Receiver Operating Characteristics Curve. Results: Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value were as follows: 3S Intraoperative Risk Assessment Scale (cut-off >23) had values of 50.0%, 100.0%, 100.0%, 95.8%, respectively; Braden Risk Assessment Scale Scale (cut-off ≤21) had values of 100.0%, 50.0%, 14.8%, 100.0%, respectively. The Area Under of The Receiver Operating Characteristics Curve were 0.731 for 3S Scale and 0.772 for Braden Scale. Conclusion: The 3S Intraoperative Risk Assessment Scale of pressure ulcer was found to be valid and reliable when assessing the pressure ulcer risk of the surgical patients.

Keywords: Nursing, Pressure Ulcer, Operating Room

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.9

Tam Metin