Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Sinem BAĞCI, Nejla CANBULAT ŞAHİNER, Gülşen AK SÖZER
ADÖLESAN GEBELİKLER: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Bu derleme, Türkiye’de adölesan gebeliğin perinatal sonuçları ile ilgili yapılmış ve yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu amaçla Ulakbim, Türk Tıp Dizini, Google akademik ve Türk medline arama motorlarında “adölesan gebe, adölesan gebelikler, gebe adölesan, ergen gebelikler, adölesanlarda gebelik” anahtar kelimeleri ile 01-20 Kasım 2016 tarihleri arasında tarama yapılmıştır. Literatür taraması sonrası konuyla ilgili olarak 14 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan makalelerin sonuçları; örneklem grubunun özellikleri, perinatal (anemi, doğum şekli), obstetrik (oligohidroamniyos, preeklamsi, preterm doğum, EMR vb), ve neonatal komplikasyonlar ( DDA, fetal anomali, bebek ölümü, düşük Apgar skor), açısından değerlendirilmiştir. Adölesan gebeliklerin hem anne hem de yenidoğan açısından artmış risklerle karşı karşıya olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Sonuç: Adölesan dönem gebeliklerinin mümkün olduğunca önlenmesine ve komplikasyonlarının azaltılmasında halkın bilinçlendirilmesi, kız çocuklarının okutulması ve antenatal bakımın önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebelikler, Gebe Adölesan, Ergen Gebelikler

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.2

ADOLESCENT PREGNANCY: SYSTEMATIC REVIEW
 
Purpose; This compilation has been realised with the purpose of reviewing the studies conducted and published as relating with the perinatal outcomes of adolescent pregnancies in Turkey and for investigating the data derived from these studies in a systematic way. Method; For this purpose searches were made at search engines ‘Ulakbim, Turkish Medical Index, Google Academic, and Turkish medline’ by using the key words ‘Adolescent pregnant, adolescent pregnancies, pregnant adolescent, teenager pregnancies, pregnancy in adolescents’ between the dates 1-20 November,2016. After the literature scan, 14 studies were included in the study. Findings; The outcomes of articles taken within the scope of research were evaluated as per the features of sample group and as per perinatal (anemia, type of birth), obstetric (oligohydroamniosis, preeclampsia, preterm birth, EMR etc), and neonatal complications. (DDA, fetal anomaly, death of baby, low Apgar score). It was emphasized one more time that adolescent pregnancies cause risks to increase both as relating with the mother and as relating with the newborn child. Conclusion: The prevention of adolescent pregnancies as much as possible and the public awareness of reducing complications, the education of girls and the antenatal care is great.

Keywords: Adolescent Pregnancies, Pregnant Adolescent, Teenager Pregnancies

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.2

Tam Metin