Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Rukiye EMİR, Merve EYÜP, Gültekin KARAKUŞ
AKUT MASIF PULMONER EMBOLI TANILI HASTADA TROMBOLITIK TEDAVI SONRASI FONKSIYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERI MODELINE GÖRE HEMŞIRELIK BAKIMI: OLGU SUNUMU
 
Pulmoner tromboembolizm, venöz sistemde oluşan pıhtının pulmoner damarları tıkamasıyla meydana gelen bir tablodur. Kardiyovasküler hastalıklar içinde miyokard infarktüsü ve serebrovasküler olaydan sonra üçüncü mortalite nedeni olan pulmoner emboli, pıhtının tıkadığı alanın büyüklüğüne göre sınıflandırılmaktadır. Olgu sunumu yapılan Masif Pulmoner Emboli ise kliniğinde şok bulgularının olduğu, sistolik kan basıncının 15 dakika içinde en az 40 mmHg düşmesiyle seyreden pulmoner emboli durumudur. Pulmoner emboli vakalarında, semptom ve bulguların diğer klinik tablolarla karışması nedeniyle doğru tanı konulamamakta ya da tanı ve tedavinin gecikmesi söz konusu olmaktadır. Şok tablosunun gözlendiği masif pulmoner emboli, trombolitik tedavi için ana endikasyondur. Ciddi komplikasyonlar içeren bir tedavi yöntemi olan trombolitik tedavinin en önemli komplikasyonu kanamadır. Tedavinin sağlanması ve komplikasyonların izlenmesi konusunda hemşirelik bakımı önemlidir. Bu olgu sunumu, masif pulmoner emboli ile izlenen ve trombolitik tedavi uygulanan hastaların, Gordon’un Sağlık Örüntüleri kapsamında değerlendirilmesi, hemşirelik tanılarının belirlenmesi ve hemşirelik bakım planının sunulması amacıyla planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut Masif Pulmoner Emboli, Hemşirelik Bakımı, Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri, Trombolitik Tedavi

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.9

NURSING CARE ACCORDING TO FUNCTIONAL HEALTH PATTERN MODEL FOLLOWING THROMBOLYTIC TREATMENT IN A CASE WITH ACUTE MASSIVE PULMONARY EMBOLISM: A CASE REPORT
 
Pulmonary embolism is a clinical entity characterized by the obstruction of pulmonary vessels with a thrombus in the venous system. Pulmonary embolism, the third common cause of mortality among cardiovascular diseases following myocardial infarction and cerebrovascular accident, is classified according to the size of the area which the thrombus obstructs. Massive pulmonary embolism, as presented herein as a case report, is a clinical situation with ≥40 mmHg decrease in the systolic blood pressure within 15 min with clinical shock signs. The definite diagnosis may not be possible or may be delayed, and treatment is in question in cases of pulmonary embolism due to the interference of symptoms and signs with other clinical pictures. In massive pulmonary embolism, a clinical picture of shock is the main indication of thrombolytic therapy. The major complication of thrombolytic therapy is bleeding. Nursing care is of, therefore, utmost importance for the treatment and follow-up of complications. Herein, we present this case report to develop a framework for the evaluation of patients with massive pulmonary embolism followed under thrombolytic therapy according to the Gordon’s Health Patterns and to identify the nursing diagnoses and to establish a nursing care plan.

Keywords: Acute Massive Pulmonary Embolism, Nursing Care, Gordon’s Functional Health Patterns, Thrombolytic Treatment

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.9

Tam Metin