Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Öğretim  

Nezaket YILDIRIM, Gülseren KOCAMAN
BASINÇ ÜLSERİ ÖNLEME KILAVUZLARININ UYGULAMADA KULLANIMINI SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN STRATEJİLERİN ETKİNLİĞİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelikte basınç ülseri önleme kılavuzu kullanımını kolaylaştırma girişimlerinin basınç ülseri prevalans, insidans ve hastane/kurum kaynaklı basınç ülserine etkisi konusunda yayınlanmış çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir. Yöntem: Literatür taraması, 2005-2015 yılları arasında İngilizce ve Türkçe hakemli dergilerde yayınlanan tam metnine ulaşılabilen çalışmaları kapsamıştır. Bulgular: Bu derlemede incelenen 10 çalışmanın yapıldığı alanlar, huzurevi ve hastanelerdir. Çalışmaların tasarımı randomize kontrollü (1), öntest-sontest (5), yarı deneysel (1) ve kohort (3) türündedir. Çalışmaların tamamında profesyonel ve örgütsel girişimler birlikte kullanılmıştır. Hastane/ kurum kaynaklı basınç ülseri prevalansını değerlendiren altı çalışmada %2.6 ile %10.9 arasında azalma olduğu gözlenmiştir. Basınç ülseri insidansının değerlendirildiği iki çalışmada %3 ile %15 azalma olduğu belirlenmiştir. Hem insidans hem de prevalans oranları incelenen bir çalışmada ise insidansın %5.8, prevalansın %5.1 oranında azaldığı görülmüştür. Basınç ülseri prevalansını değerlendiren deneysel bir çalışmada, kılavuz kullanımının önemli bir iyileşme sağlamadığı; öntestsontest yarı deneysel bir çalışmada ise %2.7 artma olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Kılavuz kullanımını kolaylaştırma girişimlerinin kullanılmasının, basınç ülseri görülme sıklığını azalttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Basınç Ülseri Önleme Kılavuzu, Prevalans, İnsidans

Doi: 10.17371/UHD.2016823286

EFFECTS OF STRATEGIES USED TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF PRESSURE ULCER PREVENTION GUIDELINES
 
Objective: The purpose of this present study is to evaluate the results of studies published on the effects of nursing initiatives aiming to facilitate the use of pressure ulcer (PU) prevention guidelines on the prevalence and incidence of PUs, and on hospital/ institution-acquired PUs. Methods: The literature review comprised articles which were published in English or Turkish peer-reviewed journals between 2005 and 2015 and whose full texts were accessed. Results: The 10 studies worked on in this review were conducted in nursing homes and hospitals. Of the studies, 1 was a randomized controlled trial, 3 were cohort studies, 5 had the pretest-posttest design, and 1 had the quasi-experimental design. In all the studies, professional and organizational interventions were used together. In six of the studies investigating the prevalence of hospital/ institution-acquired PUs, improvements ranging between 2.6% and 10.9% were observed in the ulcers. In two of the studies investigating the incidence of PUs, 3% to 15% reduction was determined in the ulcers. In one of the studies investigating both the incidence and the prevalence rates, while there was 5.8% reduction in the incidence rate, the decrease in the prevalence rate was 5.1%. While in an experimental study investigating the prevalence of PUs, guideline use did not lead to a significant improvement, in a semi-experimental pretest-posttest study there was 2.7% increase in ulcers. Conclusion: Initiatives facilitating the use of PU prevention guidelines were determined to reduce the incidence of PUs.

Keywords: Nursing, Pressure Ulcer Prevention Guideline, Prevalence, Incidence

Doi: 10.17371/UHD.2016823286

Tam Metin