Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  

Zeynep ERKUT, Suzan YILDIZ
BEBEK BAKIMINDA: GELENEKSEL KUNDAKLAMA MI?, GÜVENLİ SARMALAMA MI?
 
Amaç: Bu makalenin amacı sarmalama yöntemini araştırmalar doğrultusunda incelemek, güvenli sarmalama ve geleneksel kundaklama tekniği arasındaki fark, güvenli sarmalamanın olumlu etkileri, olası olumsuz etkileri konularında bilgi vermektir. Bulgular: Yüzyıllardır kundaklama bebek bakımında pek çok toplulukta evrensel uygulamalar arasında yer almıştır. Kundaklama eski Yunanlılar, Romalılar ve Yahudiler’de bebeğin hareketini kısıtlamak için uygulanmıştır. İnsanlar kundaklamanın bacak ve omurga deformitelerini engellediğine inanmışlardır. Kundaklama geleneği Türk toplumunda da yaygın olan bir uygulamadır. Modern pediatrik bakım ilkelerine göre kundaklama eski, geleneksel bir uygulamadır ve bebeğin sadece giydirilmesi yeterlidir. Ancak son zamanlarda özellikle gelişmiş ülkelerde kundaklama konusu yeniden gündeme gelmiş ve güvenli sarmalama ismi ile tartışılmaya başlanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak geleneksel kundaklama ile güvenli sarmalama arasındaki fark önem taşımaktadır. Bu nedenle ailelere güvenli sarmalama tekniği ve bebek için olumlu etkileri hakkında bilgi verilmelidir. Güvenli sarmalamanın olumlu etkilerinin yanı sıra uygun şekilde yapılmayan sarmalamanın olası zararlı etkileri anlatılmalıdır. Bu derleme makalede güncel araştırmalar doğrultusunda güvenli sarmalama konusu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenli Sarmalama, Bebek, Etki, Geleneksel Kundaklama

Doi: 10.17371/UHD2017.2.13

IN BABY CARE: IS TRADITIONAL SWADDLING?, IS SAFE SWADDLING?
 
Aim: The aim of this article to investigate of swaddling method in line with current researches, provide information about difference between safe swaddling and traditional swaddling technique, positive effects of safe swaddling, possible adverse effects. Results: For centuries swaddling took part among the universal practises in baby care in many communities. Swaddling was applied to restrict the movement of the baby in the Ancient Greeks, Romans and the Jews. Humans are believed that swaddling prevents the legs and spine deformities. Swaddle tradition is one of the common practises in the Turkish society. According to the principles of modern pediatric care swaddling is an old, traditional practice and only dressing of baby is enough. But recently subject of the swaddling came into question again especially in developed countries and it has been discussed with the safe swaddling name. Conclusion: As a result, it is important that difference between safe swaddling with traditional swaddling. Therefore families should be informed about safe swaddling technique and the positive effects for the baby. As well as the positive effect of safe swaddling, potential harmful effects of swaddling that not made properly should be explained. Safe swaddling subject will be discussed in line with current researches in this review article.

Keywords: Safe Swaddling, Baby, Effect, Traditional Swaddling

Doi: 10.17371/UHD2017.2.13

Tam Metin