Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Hemşirelik Esasları  

Hülya LEBLEBİCİOĞLU, Duygu BAYRAKTAR, Leyla KHORSHTD, Naz SARITAŞ
BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE BEL AĞRISINA BAĞLI FONKSİYONEL YETERSİZLİK VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 
Bu araştırma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerde çalışma koşulları nedeniyle bel ağrısına bağlı fonksiyonel yetersizliği ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı, kesitsel bir çalışma olup, evrenini, Türkiye’de bir Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşireler, örneklemini ise bu hastanede çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm hemşireler oluşturmuştur. Oswestry Bel Ağrısı Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurul Başkanlığından etik kurul izni ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinden yazılı izin, hemşirelerden sözlü onam alınmıştır. Veriler Eylül 2016 –Kasım 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann-Whitney U, Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin %39.3’ü 34-41 yaş grubunda, %87.2’si kadın, %38.3’ü lisans mezunu, %64.2’si evli, %61.7’si doğum yapmamış, %45.9’u 1-10 yıldır çalışmakta, %41.3’ü serviste çalışmakta, %92.3’ü uzun süre ayakta kalarak çalışmaktadır. Hemşirelerin Oswestry Bel Ağrısı Ölçeği puan ortalaması 10.21 ± 7.51 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin %25.5’i Oswestry Bel Ağrısı Ölçeği’nden engellilik yok, %46.4’ü hafif fonksiyonel yetersizlik, %24’ü orta fonksiyonel yetersizlik, %4.1’i 25-34 puan ciddi fonksiyonel yetersizlik almıştır. Sonuç: Hemşirelerin bel ağrısına bağlı hafif fonksiyonel yetersizlik yaşadıkları, doğum yapan, düzenli olarak egzersiz yapmayan, daha büyük yaş grubundaki kadın hemşirelerde bel ağrısı ile ilgili fonksiyonel yetersizliğin daha fazla olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kas İskelet Rahatsızlıkları, Bel Ağrısına Bağlı Fonksiyonel Yetersizlik

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.9

FUNCTIONAL DEFICIENCY RELATED LOW BACK PAIN AMONG NURSES WORKING IN A STATE HOSPITAL AND THE ASSOCIATED FACTORS
 
Aim: This study was made to determine functional disability related to lower back pain and related factors in nurses. Method: The research is a descriptive, cross-sectional study, the population of the study consisted of nurses who were working at a state hospital in Turkey and who accepted to participate in the study. Data were collected using the Oswestry Waist Pain Scale. Ethical consent was obtained from Ege University Nursing Faculty Ethics Committee and written consent was obtained from the local General Secretariat of the Public Hospitals Union. Verbal consent was obtained from the participating nurses. Data was collected between September 16 and November 2016. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used in the analysis of the data. Results: It was found that 39.3% of the nurses were in the 34-41 age group, 87.2% were female, 38.3% had a bachelor’s degree, 64.2% were married, 45.9% had been working for 1-10 years, 61.7% had not given birth, 41.3% were working in hospital services, and 92.3% had been working for a long time. The mean score obtained from the Oswestry Disability Index was 10.21 ± 7.51; 25.5% of the nurses had no disability, the 46.4% had medium functional disability, and 24% had severe functional impairment. Conclusion: It was found that nurses experienced mild functional impairment due to lower back pain and that there was more functional disability related to lower back pain in the older age group, in female nurses who had given birth, and in those who did not exercise regularly.

Keywords: Nursing, Musculoskeletal Disorders, Low Back Pain Linked to Functional Disability

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.9

Tam Metin