Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Emel ÖZTÜRK TURGUT, Hacer DEMİRKOL, Melek KAYACI TÜRK, Nurtaç CİRİT, Ayşegül BİLGE, Esra ENGİN
BİR RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNDE ÇALIŞANLARDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ
 
Amaç: Araştırma, bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi sağlık çalışanlarında Çatışma Yönetimi Eğitimi’nin etkililiğini belirleme amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tek gruplu ön test- son test uygulamalı araştırmada, ön testte Tanıtıcı Bilgi Formu ve Çatışma Çözme Ölçeği uygulanmıştır. Çatışma Yönetimi Eğitim’ine katılmak isteyen kişiler örneklem grubunu oluşturmuştur. Eğitimin hemen ardından son test, bir ay sonrasında ise izlem testi uygulanmıştır. Araştırma ön-son-izlem testlerini tamamlayan 21 sağlık çalışanı ile yürütülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler ve Friedman uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %76.2’si kadındır, %60’ı hemşiredir. Kurumda çalışma ayı ortalaması 95.65±67.83 olarak belirlenmiştir. Sağlık çalışanlarının çatışma çözme becerileri üst düzey, en sık kullandıkları çatışma çözme yöntemi ise dinleme becerileri olarak belirlenmiştir. Çatışma Yönetimi Eğitim’inden sonra ölçek toplam puanında, anlamaya çalışma ve dinleme becerileri alt ölçekleri puanlarında; kişilerarası ilişkilerinden ve iş ortamından memnuniyet düzeylerinde artma belirlenmiştir. Sonuç: Çatışma Yönetimi Eğitimi’nin ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi çalışanlarının çatışma yönetme, dinleme, anlama becerileri; kişilerarası ilişkilerinden ve iş ortamından memnuniyetleri üzerinde olumlu etkisi saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çatışma, Çatışma Yönetimi Eğitimi

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0001

THE EFFECTIVENESS OF THE CONFLICT MANAGEMENT EDUCATION ON STAFF IN A MENTAL HEALTH HOSPITAL
 
Aim: The research was done to determine the effectiveness of the conflict management education on staff in a mental health hospital. Method: The Identification Form and Conflict Resolution Scale in the pre-test were applied in the research which was a single group pre-post test design. The sample group consisted of persons who volunteered to particapate in the Conflict Management Education. After the education the post test was applied, one month later the follow up test was applied. The research was completed with 21 heathcare professionals that completed the pre-post-follow up test form. Descriptive analyses and Friedman were used in the evaluation of the data. Results: 76.2% of the participants were women, 60% of them were nurses and average working months in the organisation were 95.65±67.83. It was determined that the level of conflict resolution skills of the staff was high and they used their listening skills most for the conflict resolution. After applying the Conflict Management Education, increase in the total score of scale, understanding and listening skills sub-scales and levels of satisfaction in their interpersonal relationship and work environment were detected. Conclusion: It was found that Conflict Management Education had positive effects on staff’s conflict management, listening and understanding skills, satisfaction with their interpersonal relationship and work environment in a mental health hospital.

Keywords: Mental Health Hospital, Conflict, Conflict Management Education

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0001

Tam Metin