Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Songül YANIK, Sebahat ATEŞ
DAHİLİ BİRİMLERDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELİK BAKIMI MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, dahili bilimler kliniklerinde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, İstanbul İl’i sınırları içindeki bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin dahili kliniklerinde yatan 206 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hastaların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bilgi formu ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Bu araştırmada hastaların hemşirelik bakımı memnuniyet düzeyleri 67,828 ± 16,138 olarak bulunmuştur. Hastalar genel olarak kurumdaki hemşirelik bakımından memnun olduklarını ifade etmişlerdir (p<0,05). Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinde cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslek, sosyal güvence, gelir düzeyi, yaşadığı yer, hastaneye yatış sayısı, yatış şekli, tedavi gördüğü klinik, klinikte yatış süresi, refakatçi kalma durumu, genel sağlık durumunu değerlendirmeleri yönünden fark bulunmamıştır (p>0,05). Bununla birlikte 40-64 yaş grubu hastaların memnuniyet düzeyi diğerlerinden yüksek bulunmuştur (p<0,05). Memnuniyet alanları incelendiğinde; hastaların “serviste size tanınan serbestliğin miktarından” maddesinden en yüksek puanı alırken, “hemşirelerin sizi evinizdeymiş gibi hissettirmelerinden” maddesinden ise en düşük puanı aldıkları görülmüştür. Sonuç: Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı, Bakım Kalitesi

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.7

IDENTIFICATION OF NURSING CARE SATISFACTION LEVELS AND RELATED FACTORS OF IN-PATIENTS AT INTERNAL MEDICINE CLINICS
 
Aim: This study was conducted to determine the level of nursing satisfaction and related factors of patients in internal medicine clinics. Methods: 206 in-patients at an education and research hospital in İstanbul city set the pattern of the study. Information form and The Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS) were used to collect data. Results: In this study, satisfaction levels of the patients were found as 67,828 ± 16,138. Patients expressed that they generally satisfy the nursing care at the institude (p<0,05). There was no difference found in satisfaction level of the patients in terms of nursing, related to patients' sex, marital status, education level, occupation, social security, level of income, place of residence, number of hospitalizations, type of hospitalization, treatment clinic, duration of hospital stay, attendance status, evaluating general health status (p> 0.05). However, the satisfaction level of patients 40-64 years group was found higher than others (p <0,05). When the areas of satisfaction are examined; It was found that the patients had the lowest score of the "nurses feel like you were at home" item when they got the highest score from the "amount of freedoms given to you". Conclusion: It was determined that the satisfaction of the patients with nursing was higher than the average

Keywords: Patient Satisfaction, Nursing Care, Quality of Care

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.7

Tam Metin