Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  

Meryem YILMAZ, Yazile SAYIN
BİR GRUP KADININ MEME KANSERİ RİSK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma Sivas ilinde yaşayan bir grup kadının meme kanseri risk düzeyini belirlemek üzere tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Veriler Amerikan Kanser Derneği tarafından geliştirilen ve Türkiye ‘ de Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen, kadının bireysel özelliklerini de içeren meme kanseri risk değerlendirme formu ile toplandı. Veriler SPSS 14.0 paket programında frekans ve ortalama ile değerlendirildi. Bulgular: Bu çalışmaya 927 kadın katıldı. Kadınların yaş ortalaması 42.7±12.1 idi. Kadınların çoğunluğu evli, okur-yazardı, çalışmıyordu ve düzenli egzersiz yapmıyordu, ailesel ve kişisel meme kanseri öyküsü yoktu, ilk çocuğunu 30 yaş öncesi doğurmuştu, mensturasyon yaşı 12-14 ve yarıdan fazlası obezdi. Bu çalışmada ileri yaş, anne, kız kardeş ve kişisel meme kanseri öyküsü olan, ilk doğumunu 30 yaş sonrası yapan, 11 yaş ve öncesi mensturasyon olan ve obez kadınların meme kanser riskinin daha yüksek olduğu ancak, kadınların çoğunluğunun riskinin düşük olduğu belirlendi. Sonuç: Elde edilen bu verilere göre çalışma grubunda yer alan kadınların meme kanseri risk düzeyinin düşük olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Risk Faktörü, Risk Düzeyi

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0002

DETERMINATION OF THE RISK LEVEL OF BREAST CANCER IN A GROUP OF WOMEN
 
Aim: The aim of this study was to assess the risk level of breast cancer in a group of women who lived in Sivas. Methods: Data was collected by breast cancer risk assessment questionnaire forms, which include individual characteristics of a woman developed by American Cancer Society and adopted by Turkey’s Health Ministry. The data were evaluated with frequency and mean by using SPSS 14.0 software. Findings: 927 women participated in this study. The mean age of the women was 42.7±12.1. It was determined that many of women were married, primary school graduated, unemployed and no exercised regularly, no family and personal history of breast cancer, gave birth to their first child before 30, menarche age was 12-14 and more than half were obese. It was identified that the women who were advanced age, obese, had breast cancer history in mother, sister and personal, gave birth to first child after age 30, whose age of menarche was 11 and younger had higher breast cancer risk than other women, but many women were at low risk. Conclusion: It is concluded that the risk level of breast cancer among women who participated in the study was low.

Keywords: Breast Cancer, Risk Factors, Risk Level

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0002

Tam Metin