Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Satı CAN, Saadet CAN ÇİÇEK
DİYABETİK AYAĞIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ
 
Tüm dünyada prevalansı giderek artan, 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunlarından birini oluşturan diyabet; bireye, topluma, sağlık bakım sistemlerine ve ülke ekonomilerine büyük bir yük getirmektedir. Artan diyabet prevalansı ile birlikte diyabetin komplikasyonları da artmakta olup, diyabetik ayak ülserleri en önemli komplikasyonlardan biridir. Diyabetik ayak ülserleri mortalite ve morbiditesi yüksek olan, diyabetli bireyin sosyal ve ekonomik statüsü ve yaşam kalitesini bozan fakat risk durumunun belirlenmesi, eğitim, düzenli izlem ve bakımla önlenebilir bir komplikasyondur. Ayağın düzenli olarak değerlendirilmesi, risk durumunun belirlenmesi, diyabetli bireyin diyabet ve diyabetik ayak konusunda eğitimi diyabetik ayak ülserlerini önlemede son derece önemlidir. Diyabet ekibinin önemli bir üyesi olan hemşirelere diyabetik ayak ülserlerinin önlenmesi, risk durumunun tanılanması, bakım ve rehabilitasyonunda önemli görevler düşmektedir. Bu derleme diyabetik ayağın önlenmesinde hemşirenin rolü ve önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ayak Bakımı, Diyabetik Ayak, Hemşire, Eğitim, Önlem

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.4

NURSE’S ROLE IN THE PREVENTION OF DIABETIC FOOT
 
Diabetes, which is one of the biggest health problems of the 21st century and which has an increasing prevalence all over the world, has a huge burden upon people, community, health care systems and country economies. Along with increased diabetes prevalence, diabetic complications are also increasing, and diabetic foot ulcers are one of the most important complications of diabetes. Diabetic foot ulcer is a complication which has high mortality and morbidity, disrupts social and economic status and life quality of the diabetic individual but can be prevented by determining the risk condition, training of the diabetic individuals and providing regular monitoring and care. Regular assessment of the foot, identification of risk conditions, training of diabetic individuals on diabetes and diabetic foot are very important in preventing diabetic foot ulcers. Nurses, who are important members of the diabetes team, have important roles in the prevention of diabetic foot ulcers, the identification of the risk condition, the treatment and rehabilitation. This review was done to emphasize the role and importance of the nurse in preventing diabetic foot.

Keywords: Foot Care, Diabetic Foot, Nurse, Training, Prevention

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.4

Tam Metin