Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Pakize ÖZYÜREK, Özlem BULANTEKİN DÜZALAN, Yeliz CİĞERCİ, Cahide CEVİK, Özlem YILDIZ, Dürdane PALABIYIK
DÜŞME RİSK FAKTÖRLERİNİN VE DÜŞME RİSK DÜZEYLERİNİN HASTALARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: PREVELANS ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde yatmakta olan hastalarda düşme risk faktörlerini ve düşme risk düzeylerini tanımlamaktır. Yöntem: Çalışma, bir nokta prevalans çalışması olarak planlandı. Veriler Mors Düşme Ölçeği (MDÖ) kullanılarak toplandı. Bir üniversite hastanesinin kliniklerinde yatan 177 hasta MDÖ ile değerlendirildi. Veri analizinde betimsel istatistikler, t-testi, varyans analizi ve lojistik regresyon kullanıldı. Bulgular: Hastaların düşme sıklığı son üç ay içinde % 23.2' dir. Araştırmaya katılan hastalarla ilgili olarak, % 44.1 'i 60 yaşında ve daha yaşlı, % 57.1' i ise kadındı. Bu prevalans çalışmasında, hastaların % 60.5'inin düşme riski taşıdığı belirlenmiştir. Yaş, hastanede kalış süresi ve MDÖ skorları arasında pozitif ve anlamlı korelasyon saptanmıştır (r = 0.481, p <0.01; r = 0.230, p <0.01). Lojistik regresyon analizinin sonuçlarına göre daha düşük eğitim düzeyi, kronik bir hastalığın varlığı, hareket cihazlarının kullanımı ve cerrahi serviste düşme risk düzeyi yüksek bulunmuştur. Hastaların düşmelerini önlemek için hemşirelerin sıklıkla karyola disklerini kilitlediği (% 96), odalarda yeterli ışık sağladığı (% 94.9) ve yatak çerçevelerini kaldırdığı (% 79.1) gözlemlenmiştir. Sonuç: Çalışma, hastaların çalışmanın yapıldığı üniversite hastanesinde düşme riskinin yüksek olduğunu, ancak düşmelerin önlenmesine yönelik yeterli müdahalelerin yapılmadığını tespit etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşme Riski, Mors Düşme Ölçeği (MDÖ), Yatan Hasta, Prevalans Çalışması

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.4

EVALUATION OF FALL RISK FACTORS AND RISK LEVELS OF FALLING ACCORDING TO THE CHARACTERISTICS OF PATIENTS: A PREVALENCE STUDY
 
Aim: The aim of this study is to define the risk factors and risk levels of falling in patients hospitalized at a university hospital. Method: The study was planned as a point prevalence study. The data was collected using the Morse Falling Scale (MFS). One hundred and seventy-seven patients who were hospitalized in the clinics of a university hospital were evaluated with MFS. Descriptive statistics, t-test, variance analysis and logistic regression were used in the data analysis. Results: The prevalence of patient fall was 23.2% within the previous three months. With regard to the patients who participated in the present study, 44.1% were 60 years’ old and older, and 57.1% were women. In this prevalence study, 60.5% of the patients were observed to have a risk of falling. A positive and significant correlation was determined between the age, duration of hospitalization and MFS scores (r=0.481, p<0.01; r=0.230, p<0.01). According to the results of the logistic regression analysis, a lower educational level, the presence of a chronic disease, the use of mobility devices and the risk level of falling in surgical ward were determined to be high. In order to prevent patient falls, it was observed that nurses frequently locked bedstead wheels (96%), provided sufficient light in rooms (94.9%) and removed the bed frames (79.1%). Conclusion: The study found that patients had a high risk of falling at the university hospital where the study took place, but that interventions aimed at preventing falls were not sufficient.

Keywords: Risk of Falling, Morse Falling Scale (MFS), Hospitalized Patient, Prevalence Study

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.4

Tam Metin