Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Keziban AMANAK, Süreyya BULUT, Ümran SEVİL
EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA KARŞILAŞTIKLARI EMZİRME SORUNLARI, ÇÖZÜM UYGULAMALARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Ebelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda karşılaştıkları emzirme sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm uygulamalarının neler olduğu; ayrıca öğrencilerin problem çözme beceri düzeyleri ile sınıflara göre problem çözme beceri düzeylerinin değişiklik gösterip göstermediğini belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılın ebelik bölümü üçüncü, dördüncü sınıf 133 ebelik öğrenci, örneklemini ise verilerin toplandığı ders saatinde sınıfta bulunan ve olasılıksız örnekleme yöntemi ile belirlenen 116 (%87,2) öğrenci oluşturmuştur. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Karşılaştıkları Emzirme Sorunları ve Çözüm Uygulamalarını Belirlemeye Yönelik Soru Formu” ve Problem Çözme Envanteri ile toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %40.5’i 22 yaşında olup, %62.9’u bu bölüme isteyerek gelmiştir. Öğrencilerin klinik uygulamalarda en çok yanlış emzirme pozisyonu sorunu ile karşılaştığı ve bu soruna ilişkin emzirme eğitimi uyguladığı saptanmıştır. Öğrencilerin Problem Çözme Envanteri Puan Ortalamaları 123.44±13.85 (71-143) olarak saptanmış, sınıflara göre Problem Çözme Envanteri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Sonuç: Öğrencilerin klinikte ebelik sürecini daha etkin olarak kullanmaları önerilmekte, bunun için Ebelik Süreci dersi açılmalı ve temel derslerin ders içerikleri revize edilmeli, bireyselleştirilmiş bakım ve önemi konusunda farkındalık kazandırılmalı ve bunun için müfredatta bu konuda bir seçmeli ders yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Emzirme Sorunları, Problem Çözme Becerileri

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.7

THE INVESTIGATION OF THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF SOLUTION PROBLEMS, THE ABILITIES OF BREAST-BASED EMPLOYMENT IN THE CLINICAL APPLICATIONS OF MIDWIFERY STUDENTS
 
Aim: Breastfeeding problems encountered by midwifery students in clinical practice and what are the solutions to these problems; In addition, the problem solving skill levels of the students and the problem-solving skill levels according to classes is to determine whether or not changes. Method: The population of the study consisted of the midwifery section of the 2014-2015 academic year, and the third, fourth class 133 midwifery students. The data were collected with top Introductory Information Form r, r Breastfeeding Problems of Midwifery Students in Clinical Practice and Question Form for Determining Solution Practices “and Problem Solving Inventory. Results: 40.5% of the students were 22 years old and 62.9% of the students were willing. It was found that the students experienced the most breastfeeding problem in clinical practice and applied breastfeeding education related to this problem. The mean score of the students was found to be 123.44 ± 13.85 (71-143), and there was no statistically significant difference between the mean scores of the problem solving inventory. Conclusion: It is recommended that the students use the midwifery process more effectively in the clinic. For this, the course of Midwifery Process should be opened and the course contents of the basic courses should be revised, individualized care and its importance should be raised and an elective course should be included in the curriculum for this purpose.

Keywords: Midwifery, Breastfeeding Problems, Problem Solving Skills

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.7

Tam Metin