Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  

Sevil ÖZKAN, Fatma TAŞ ARSLAN
HASTANEDE YATAN ÇOCUKTA AİLE MERKEZLİ BAKIM
 
Tanım ve Önem: Çocuklara yönelik verilen sağlık bakım hizmetleri öncelikle sağlık personeli odaklıyken, yirminci yüzyılın ortalarından itibaren aile merkezli bakım anlayışı şeklinde devam etti. Aile merkezli bakım çocuğun yetiştirilmesinde ailenin rolünü kabul eden, aileye saygı duyan, aile bireylerinin güçlerini ve seçimle-rini destekleyen, çocuğun hastalık ve iyileşme sürecinde normal yaşam örüntülerini geliştiren bir bakım anla-yışıdır. Amaç ve Metot: Hastanede yatan çocuğun bakımında aile merkezli bakım ve ebeveynin yeri derleme tarzında değerlendirildi. Bulgular: Aile merkezli bakım anlayışının çocuk kliniklerinde uygulanmasının artma-sı ile birlikte, bakımda ailedeki geniş ilişkiler ağından uzaklaşılıp “ebeveyn-çocuk ilişkisine” odaklanıldı. Böylece ebeveynin çocuğun bakımına katılımının zorunluluğu ve önemi yeniden vurgulandı, çeşitli düzenle-meler yapılarak ebeveynin bakıma katılımı daha çok desteklendi. Ebeveynin bakıma katılımı ifadesi, sağlık profesyonelleri ve ebeveynin bakımı işbirliği içerisinde yapmalarını ve/veya girişimsel işlemlerde ebeveynin çocuğun yanında bulunmasını ifade etmektedir. Sonuç: Literatürde ebeveynin bakıma katılımı farklı terimler ile belirtilmekte olup, kapsam olarak neleri içermesi gerektiği hakkında tartışmalar devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile Merkezli Bakım, Çocuk, Ebeveynin Bakıma Katılımı, Hemşire

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.1

FAMILY CENTERED CARE FOR HOSPITALIZED CHILDREN
 
Definition and Importance: Health care services for children were primarily focused on health personnel, and they continued in form of family-centered care from the mid-twentieth century. Family-centered care is a care approach that recognizes the role of family in raising child, respects the family, promotes power and choice of family members, and promotes normal life patterns in child's illness and recovery process. Aim and Method: Family Centered Care and the place of the parent in the care of the hospitalized child was evaluated as a re-view. Results: With the increase in implementation of family-centered care approach in child clinics, broad relationship networks in families were disregarded, and focus shifted to the relationship between the parents and children. Thus, necessity of parental participation in care of child was emphasized again, and it was sup-ported more by various arrangements. Parental participation refers to participation of health professionals and parent in care of child, and/or parental presence during the interventional procedures for child. Conclusion: In the literature, parental participation is expressed by different terms, and discussions are continuing on what should be included as scope.

Keywords: Family-Centered Care, Child, Parental Participation, Nurse

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.1

Tam Metin