Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  

Rana YİĞİT, Derya AKDENİZ UYSAL, Devrim ALICI, Şeyda BİNAY, Figen Işık ESENAY
HEMŞİRE EBEVEYN DESTEK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
 
Amaç: Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği’nin (HEDÖ) Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğini saptamaktır. Yöntem: Metodolojik tipteki bu çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin çocuk kliniklerine yatışı yapılan 0-18 yaş çocukların ebeveynleri (n: 343) oluşturmuştur. HEDÖ, 21 maddelik Likert tipi bir ölçek olup dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışması için dil geçerliği, içerik geçerliği ve yapı geçerliği yöntemleri kullanılmıştır. Güvenirlik analizleri için iç tutarlık ve madde-toplam korelasyonu yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada Fleiss Kappa istatistiği yardımıyla uzmanlar arası uyum indeksi hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda Fleiss Kappa istatistiği 0.72 olarak bulunmuş olup uzmanlar arası uyumun yüksek olduğunu ortaya koymuştur. HEDÖ’nün madde-ölçek korelasyonları yüksek ve anlamlı bulunmuştur. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) bulguları, ölçeğin dört faktörlü yapısının doğrulandığını (c2=571.35, sd=183, p=.00) ortaya koymaktadır. DFA modelindeki tüm faktör yükleri, yapılan t-testi sonucunda anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.87 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Elde edilen bulgular, HEDÖ’nin Türk diline ve kültürüne uygun olduğunu, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği, Ölçek Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0004

TURKISH ADAPTATION OF THE NURSE PARENT SUPPORT TOOL
 
Aim: The purpose of this study was to test the validity and reliability of the Turkish version of the Nurse Parents Support Tool (NPST). Method: The sample of this methodological study was composed of parents (n:343) of 0-18-year-old children admitted to the pediatric services at a university hospital. NPST is a Likert-type scale which includes 21 items and four subscales. The language validity, content validity, and construct validity methods were used for the validity of the scale. Internal consistency and item-total correlation were used for the reliability of the scale. Results: In this study, the interprofessional fit index was calculated by means of Fleiss kappa statistics which were found to be 0.72, revealing a high level of compliance with international experts. The item-scale correlations of NPST were found to be high and significant. Our findings confirmed the four-factor structure of the scale (c2=571.35, sd=183, p=.00) In the t-test results, all factor loads in the DFA model were found significantly meaningful (p<0.05). Scale’s Cronbach’s reliability was calculated as 0.87. Conclusion: Findings reveal that the NPST scale is suitable for the Turkish language and culture, and it can be used as a valid and reliable instrument.

Keywords: The Nurse Parent Support Tool, Scale Adaptation, Validity, Reliability

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0004

Tam Metin