Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Öğretim  

Seda DEĞİRMENCİ ÖZ, Ülkü BAYKAL
HEMŞİRELER İÇİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 
Amaç: Araştırma, hemşirelerin duygusal emek davranışlarının belirlenmesine yönelik bir ölçme aracının geliştirilmesi amacıyla metodolojik tasarımda gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmanın örneklemi özel, devlet ve üniversite olmak üzere beş hastanede görevli hemşireler oluşturmakta olup, niteliksel kısmı için bu hastanelerde görevli 29 hemşireden, geçerlilik güvenilirlik çalışması için 568 hemşireden veri toplanmıştır. Veri toplama aşamasında, niteliksel bölüm için 13 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu ve geçerlilik güvenilirlik için 69 maddelik ölçek taslağı kullanılmıştır. Araştırma verileri, niteliksel aşamada araştırmacı tarafından konunun kuramsal yapısı dikkate alınarak analiz edilirken; niceliksel aşamasında SPSS.15, LISREL programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Bireysel derinlemesine görüşmelerden elde edilen 87 maddelik ölçek madde havuzu, uzman görüşlerinin değerlendirilmesine sunularak 69 maddelik taslak ölçek oluşturulmuştur. Taslak ölçek 20 hemşire örnekleminde test edilmiş ve 50 hemşire örnekleminde test tekrar test uygulaması yapılmıştır. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları doğrultusunda taslak ölçeğin, madde toplam korelasyon katsayılarının r=.25 ile .64 arasında olduğu ve yapı geçerliği başlığında doğrulayıcı faktör analizi yapılarak tasarlanan üç faktörlü ölçek yapısının doğrulandığı test edilmiştir. Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı toplamda .90, alt boyutlarda yüzeysel ve samimi davranış .75, derinlemesine .86 olarak bulunmuştur. Sonuç: “Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı Ölçeği” 24 madde ve 5’li Likert tipinde değerlendirilen, yüzeysel, derinlemesine ve samimi davranış alt boyutları olmak üzere 3 alt boyutundan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek Davranışı, Ölçek Geliştirme, Geçerlilik Güvenilirlik

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.3

DEVELOPING IN THE SCALE OF EMOTIONAL LABOR BEHAVIOR FOR NURSES
 
Objective: Research, nurses fort he determanition of the behavior of the Emotional Labor Scale were carried out in order to improve the methodological design. Method: The sample of the study consisted of nurses working at five hospitals, private, goverment and university. Data were collected from 29 nurses working in these hospitals and 568 nurses for validity reliability study for qualitative part. In the data collection phase, a semi-structured interview form with 13 questions and a 69-item scale draft for validity reliability were used. While the research data are being considered and reported by the investigator in the qualitative stage, the theoretical structure of the subject is considered and reported; Were quantitatively analyzed using SPSS.15, LISREL programs. Results: The 87 item scale pool obtained from the interviews was presented to the evaluation of expert opinions and a 69 item draft scale was created. The draft scale was tested in 20 nurse samples and test retest was performed in 50 nurse samples. In terms of validity and reliability studies, the draft scale, item total correlation coefficients ranged from r= .25 to .64, and the validity of the three-factor scale structure tested by confirmatory factor analysis on the structural validity head was tested. The Cronbach's Alpha reliability coefficient was .90 in total and the subscale and intimate behavior were .75 and .86 respectively. Conclusion: The "Emotional Labor Behavior Scale of Nurses" is a 24-item Likert type scale and it is a valid and reliable measure consisting of 3 sub-dimensions including superficial, in-depth and sincere behavior sub-dimensions.

Keywords: Emotional Labor Behavior, Scale Development, Validity Reliability

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.3

Tam Metin