Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Hemşirelik Esasları  

Derya UZELLİ YILMAZ, Hacı DİLEMEK, Dilek YILMAZ, Esra AKIN KORHAN, Esma ÇELİK, Hacer RASTGEL
HEMŞİRELERİN BAKIM VERİCİ ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 
Amaç: Araştırma, hemşirelik uygulamaların temelini oluşturan hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarını ve ilişkili faktörlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma İzmir İli’ne bağlı iki farklı hastanede, 1 Haziran 2015- 30 Eylül 2015 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 109 hemşire ile gerekli izinler alındıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanan hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ve hemşirelik bakımına ilişkin görüşlerini içeren sorulardan oluşan “Hemşire Tanıtım Formu” ve “Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı-yüzde dağılımı, t- Testi ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin madde toplam puan ortalamaları 65.95±11.57 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin çalıştıkları kliniklere göre puan ortalamaları incelendiğinde; servislerde çalışan hemşirelerin 65.72±11.79, yoğun bakım hemşirelerinin ise 67.22±10.62’dir. Hemşirelerin cinsiyet, mesleki çalışma süresi ve çalıştıkları kliniklere göre bakım verici rollerine ilişkin madde toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Araştırmanın sonucunda, hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, Bakım Verici Rol, Hemşirelik Bakımı

Doi: 10.17371/UHD2017.2.05

ATTITUDES AND RELATED FACTORS FOR NURSES IN CAREGIVING ROLES
 
Aim: The research was conducted in order to determine the attitudes of the nurses who constituting the basic of nursing practice to their caregiver role and associated factors. Method: The research was carried out in two different hospitals affiliated to İzmir province between the dates of June 1, 2015 – September 30, 2015 with 109 nurses who agreed to participate in the study after obtaining the necessary permits. In collecting the data, “Nurse Description Form” and “Attitude Scale for Nurses in Caregiving Roles” which were prepared by the researches, consisting of questions which include socio-demographic characteristics and views on the nursing care of the nurses were used. In analyzing the data, the number-percentage distribution, t-Test and ANOVA test were used. Results: When the average scores of nurses that based on clinics where they work were examined; it is seen that the average score of the nurses working in the services was 65.72 ± 11.79 and intensive care nurses’ average score was 67.22 ± 10.62. There was no statistically significant difference between the total average score of the nurses related to their caregiver roles according to nurses’ gender, professional work duration and clinics where they work. Conclusion: As a result of this research; we have determined that attitudes of nurses to their caregiver roles are in a positive direction.

Keywords: Care, Caregiver Role, Nursing Care

Doi: 10.17371/UHD2017.2.05

Tam Metin