Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Ayten YILMAZ YAVUZ, Semeyye BAKIR, İsa ÇELİK
HEMŞİRELERİN MEDYA KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte bireyler arasındaki iletişim teknik araçlarla yürütülmeye başlandı. Hemşirelerin nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmesinde görsel ve işitsel medyayı takip etmesi gerekmektedir. Bu çalışma hemşirelerin medya kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini 15 Temmuz- 15 Ekim 2015 tarihleri arasında Rize ilindeki bir Devlet Hastanesinde aktif çalışmakta olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 100 hemşire ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veriler anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırma öncesinde kurumdan yazılı izin ve araştırmaya katılan hemşirelerden sözel onam alınmıştır. Bulgular: Araştırmadaki hemşirelerin yaş ortalamasının 28.05±6.83 ile %52’sinin çalıştığı birimin cerrahi klinikler olduğu saptandı. Katılımcıların tv/bilgisayar izleme süresinin %61.0 oranında iki saat ve üzerinde olduğu, %47.0 oranında eğitim, eğlence ve haber almak amaçlı TV/bilgisayar karşısında zaman geçirdiği, sosyal medyanın %97.0 oranında kullanıldığı ve kullanımının %81.0 oranında haber ve bilgi edinmek amaçlı olduğu belirlendi. Sosyal medya ağlarının mesleğe yönelik kullanımı %40.0 oranında çalışılan birimdeki hemşirelik bakımına yönelik yenilikleri araştırmak, mesleki hak ve sorumluluklardan haberdar olmak ve bilgi edinmek amaçlı olduğu bulundu. Hemşirelerin TV/bilgisayar kullanımından sonra hissedilen duygular açısından incelendiğinde, %55’inin mutlu olma duygusunu hissettikleri belirlendi. Sonuç: Hemşirelerin medya kullanım durumlarının güncel bilgilere ulaşılabilmek ve eğlence amaçlı kullanıldığı ve kullanımından sonra mutlu olma duygusunu hissetmeleri mesleki yoğunlukları ve zorluklarına bağlı olarak kendilerini rahatlamak için seçtikleri ve özellikle sosyal medya ağlarının kullanımının gelişimleri için önemli katkılarının olabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Medya, Sağlık

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.6

DETERMINATION OF NURSES’ USE OF MEDIA
 
Aim: Along with developing and changing technology, interpersonal communication is increasingly conducted by technical means, and in order to provide health services of high quality, nurses must keep up with the visual and auditory media. This study was conducted with the aim of determining the level of media use by nurses. Method: This descriptive study was conducted with the population of 100 nurses who were actively working at a government hospital in Rize province, Turkey, between 15 July and 15 October 2015, and who agreed to take part in the study. A data questionnaire was completed by face-to-face interview. Data analysis was performed using the SPSS 18.0 statistics package, and descriptive statistics were used in data evaluation. Before the research was conducted, written permission was obtained from the institution, and oral approval was given by the nurses participating in the study. Results: The mean age of the nurses participating in the study was 28.05±6.83 years, and 52% of them were found to be working in the surgical clinics. It was found that 61.0% of the time spent watching TV or on a computer was for two hours or more, 47.0% of time spent with a TV or computer was for education, entertainment and news; social media was used in a proportion of 97.0%, and 81.0% of use was in order to obtain news and information. It was found that 40.0% of the use of social media networks was for professional purposes, to research new developments in nursing care in the units where they worked, and to keep up to date and obtain new knowledge on professional rights and responsibilities. When the emotions felt by nurses after using the TV or computer were investigated, it was found that 55% experienced feelings of happiness. Conclusion: It may be thought that important contributions may be made because nurses’ media use is for the purpose of accessing current information and for entertainment, they choose it to relax after their intense and difficult work because they feel happy after using it, and in particular because of the developments in the use of social media networks.

Keywords: Nurse, Media, Health

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.6

Tam Metin