Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Aynur AKAR, Özlem ŞAHİN ALTUN
HEMŞİRELERİN ÖZGECİLİK DAVRANIŞLARININ TRANSAKSİYONEL ANALİZ EGO DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelerin özgecilik davranışlarını belirlemek ve transaksiyonel analiz ego durumları açısından incelemektir. Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırmanın evrenini, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Araştırma örneklemini 2014 yılı Ağustos-Eylül aylarında ilgili hastanede çalışan ve araştırmayı kabul eden 324 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Ego Durumları Ölçeği” ve “Özgecilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, standart sapma, Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Hemşirelerin Ego Durumları Ölçeğinin Eleştirel Ebeveyn alt boyut puan ortalamalarının 0.16±0.03, Koruyucu Ebeveyn alt boyut puan ortalamalarının 0.23±0.02, Yetişkin alt boyut puan ortalamalarının 0.22±0.01, Uygulu Çocuk alt boyut puan ortalamalarının 0.19±0.02 ve Doğal Çocuk alt boyut puan ortalamalarının 0.18±0.03 olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin Özgecilik Ölçeğinin toplam puan ortalamalarının ise 65.35±11.24 olduğu bulunmuştur. Araştırmada Hemşirelerin, Ego Durumları Ölçeğinin Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin alt boyut puan ortalamaları ile Özgecilik Ölçeğinin tüm alt boyut puan ortalamaları ve toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Hemşirelerin özgecilik düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu bununla birlikte özgeciliği yüksek olan hemşirelerin Koruyucu Ebeveyn ve Yetişkin ego durumunu kullandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Özgecilik, Transaksiyonel Analiz Ego Durumları

Doi: 10.17371/UHD2017.2.07

EXAMINATION OF NURSES’ ALTRUISM BEHAVIORS IN TERMS OF TRANSACTIONAL ANALYSIS EGO STATES
 
Aim: The aim of this study is to determine the altruism behavior of nurses and to examine in terms of transactional analysis ego states. Methods: The study is descriptive and correlational. The population of the study is composed of the nurses working in Cukurova University Faculty of Medicine Balcalı Hospital. The sample of the study consisted of 324 volunteer nurses who were employed in that hospital in August-September in 2014. The data were collected by using “Personal Information Form”, “Ego State Scale” and “Altruism Scale”. In the evaluation of the data, percentages, means, standard deviations and Pearson correlation tests were used. Results: It is found that, critical parent subscale mean score of nurses’ ego state scale is 0.16 ± 0.03; Protective Parental subscale mean score is 0.23 ± 0.02; adult subscale mean score is 0.22 ± 0.01; Empirical Child subscale mean score is 0.19 ± 0.02 and Natural Child subscale mean score is 0.18 ± 0.03. On the other hand it is found that Nurses’ Altruism Scale total mean score is 65.35 ± 11.24. It is also found that there is a significant positive correlation between Nurses Ego State Scale Protective Parents and Adult subscale mean scores and all subscales mean score and total average score of altruism Scale (p<0.05). Conclusion: It is determined that Nurses’ altruism level is higher than the average, besides, Nurses, who have a high level of altruism, use Protective Parent ego state and Adult ego states.

Keywords: Altruism, Nursing, Transactional Analysis Ego States

Doi: 10.17371/UHD2017.2.07

Tam Metin