Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Selma TURAN KAVRADIM, Zeynep ÖZER
HEMŞİRELİK BAKIŞ AÇISIYLA: KLİNİK KARAR VERMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
 
Amaç: Bu derlemede klinik karar verme, karar vermeyi etkileyen etmenler ve klinik karar vermeyi destekleyen yaklaşımların güncel literatür doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır. Derlemenin sağlık profesyonellerinde "hataların azaltılması, hasta güvenliği ve kalitenin sağlanmasına yönelik karar verme sürecini gerçekleştirmeye ilişkin" farkındalığın artması ve daha iyi bakım verilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç: Günümüzde karar verme kavramı, sağlık bakım sistemleri içinde hemşirelik uygulamalarının önemli bir parçası olarak görülmektedir. Klinik ortamlarda hemşirelerin hasta bakımı, kurumsal olaylar ve birçok mesleki durumlar karşısında doğru, etkili klinik kararlar vermesine gereksinim bulunmaktadır. Klinik karar verme, mevcut patolojik koşulların bilgisi, hasta bilgileri, hemşirelik bakımı ve deneyimsel öğrenme arasındaki karşılıklı etkileşimi içeren benzersiz bir süreçtir. Hemşirelerin klinik karar verme sürecini geliştirmesi, etkin ve doğru kararlar verebilmesinin temelinde, karar verme şekillerinin nasıl ve neye göre değiştiğini bilmeleri yer almaktadır. Ayrıca kanıta dayalı karar verme sürecinde hemşireler literatürde yer alan çalışmalara yönelik kanıt düzeyleri sınıflamalarını bilmeli ve bu çalışmaları uygulanabilirlik açısından değerlendirebilmelidir. Hemşirenin bilgisi, deneyimi, bireysel özellikleri, görevin karmaşıklığı ve ortamın özellikleri klinik karar verme sürecini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Klinik Karar Verme, Kanıta Dayalı Yaklaşım, Hemşirelik

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.6

IN NURSING PERSPECTIVE: CURRENT APPROACHES FOR CLINICAL DECISION MAKING
 
Nowadays the concept of decision making is seen as an important part of nursing practices within health care systems. In clinical settings, nurses need to make accurate, effective clinical decisions related to patient care, institutional events and many professional situations. Clinical decision making is a unique process involving current knowledge of pathological conditions, patient information, interaction between nursing care and experience. On the basis of developing clinical decision-making processes for nurses and to make effective and correct decisions is to know decision-making patterns and how these patterns change. In addition, nurses should be able to classify the level of evidence for studies in the literature and evaluate applicability. The nurse's knowledge, experience, individual characteristics, complexity of task and characteristics of environment influence clinical decision-making processes. The aim of this review, in the light of current literature, is to discuss clinical decision making, factors affecting decision making, and approaches that support clinical decision making. It is thought that this review will contribute to the increase of awareness and better care in health professions related to reducing the number of errors, and ensuring the safety of patient and quality care.

Keywords: Clinical Decision Making, Evidence Based Yaklaşım, Nursing

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.6

Tam Metin