Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Gamze AĞARTIOĞLU KUNDAKÇI, Ayşe GÜMÜŞ, Medine YILMAZ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER TERCİHLERİ İLE MESLEKİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada mezuniyet aşamasında olan hemşirelik öğrencilerinin değer tercihleri ile mesleki (profesyonel) değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel tipte bir çalışmadır. Veriler “Sosyodemografik Özellikler Formu, Değerler Hiyerarşisi Ölçeği ve Hemşirelikte Mesleki Değerler Ölçeği – Revize (HMDÖ-R)” ile toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin temel değerlerinin ilk sırada ahlaki değerler olduğu görülmüştür. Kişisel değer tercihleri ile HMDÖ-R puanları karşılaştırıldığında dini değerler ile HMDÖ-R’den alınan toplam puan arasında düşük düzeyde (r=-0,23) ancak anlamlı (p=0,03) negatif bir korelasyon bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ahlaki değer tercihlerinin üst sırada yer alması bakım felsefesine uygun olacak şekilde bakımda etik uygulamaların ön planda olacağına işaret etmesi yönünden sevindiricidir. Gelecek çalışmalarda hemşirelik bölümüne girişten itibaren mezun olana kadar hemşirelik öğrencilerinin kişisel değer tercihlerini ve mesleki değerlerinin gelişimini inceleyen prospektif çalışmalar planlanmalı ve mümkünse örneklemde daha fazla erkek öğrenciye yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Değerler, Kişisel Değerler, Değer Tercihi, Hemşirelik

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.5

AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VALUE PREFERENCES AND PROFESSIONAL VALUES OF SENIOR STUDENTS IN NURSING DEPARTMENT
 
Aim: In this study, it is aimed to examine the relationship between value preferences and professional values of graduating nursing students. Methods: This study is descriptive and relational. Data were collected by "Sociodemographic Characteristics Form, Values Hierarchy Scale, and Nurses Professional Values Scale--Revised (NPVS-R)”. Results: It was seen that the moral values took place on the top of the core values of senior nursing students. When the personal value preferences were compared with NPVS-R scores, there was found to be a negative correlation between the religious values and the total score of NPVS-R; at a low (r = -0,23) but significant level (p = 0,03). Conclusion: According to the results of the research, it is pleasing that the students’ moral value preferences are on the top since it indicates that ethical practices will remain in the forefront of care services, in accordance with the philosophy of care. In the future, prospective studies should be planned that examine the personal value preferences and the development of professional values of nursing students from entry to nursing department until the graduation, and more male students should be included in the sample if possible.

Keywords: Professional Values, Personal Values, Value Preference, Nursing

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.5

Tam Metin