Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Sultan Esra TEDİK, Nazlı HACIALİOĞLU
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE FAZLA KİLO DURUMU VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde fazla kilo durumu ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümündeki 800 öğrenci oluşturmuştur. Evrendeki birey sayısının bilindiği durumlarda kullanılan örneklem seçme formülü ile belirlenen 260 öğrenci araştırmanın minimum örneği olarak saptanmıştır. Ancak kayıp veriler olabileceği düşünülerek araştırmanın 280 öğrenci ile yapılmasına karar verilmiştir. Verilerin toplanmasında; kişisel bilgi formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II, tartı aleti ve boy ölçer kullanılmıştır. Veriler; yüzdelik dağılım, ortalama, t testi, Kruskal Wallis ve korelasyon testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Değerlendirme sonuçları incelendiğinde; öğrencilerden yüzde 18.8’inin fazla kilolu, yüzde 16.2’sinin obez olduğu görülmüştür. SYBDÖ’i toplam puan ortalamasının 131.01±19.58 olduğu, en yüksek puanın manevi gelişim boyutundan (26.43±4.61), en düşük puanın fiziksel aktivite boyutundan (17.60±4.79) alındığı saptanmıştır. SYBD ile BKİ arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin SYBDÖ’den aldıkları puanlar yükseldikçe BKİ’nin önemli oranda düştüğü saptanmıştır. Bu sonuç doğrultusunda risk altındaki fazla kilolu öğrencilerin erken tanı ile belirlenmesi ve bu öğrencilerde SYBD’nın olumlu yönde geliştirilerek obezitenin önlenmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fazla Kilo, Hemşirelik Öğrencileri, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Doi: 10.17371/UHD2017.2.04

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCESS WEIGHT AND HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS IN NURSING STUDENTS
 
Aim: This study was carried out sectional by the aim of examining the relationship between behaviors of healthy life style and the situation of overweight in nursing students. Material and method: The population of the study consisted of 800 students studying at Atatürk University Faculty of Health Sciences in Department of Nursing. 260 students indicated as the minimum sample were determined with the sample selection formula used in the situations in which the number of individuals in population known. But considering that lost data may also be the study was carried on 280 person-sampling. In the collection of the data, personal information form, weighing scale to evaluate Body Mass İndex and portable length measurer and a questionnaire including Healthy Life Style Behaviors Scale II (HLSBS II) were used. The data were evaluated by means of percentage distribution, mean, T test, Cruscall Wallis and correlation test. Results: When the results were examined, it was seen that 18.8% of the students were overweight and 16.2% of the students became obese. HLSBS score averages were found 131.01±19.58. It was found out that the highest score average obtained from HLSB scale was taken in the dimension of spiritual improvement (26.43±4.61) and that the lowest score average was taken from physical activity sub-dimension (17.60±4.79). A significant negative correlation was found between BMI and HLSB. Conclusion: As the score of students in HLSB increased, it was found out that BMİ changed significantly in positive direction. As a result of this, some suggestions were put forward to determine overweight students at risk in advance and to develop HLSB positively to prevent obesity.

Keywords: Overweight, Nursing Students, Healthy Life Style Behaviours

Doi: 10.17371/UHD2017.2.04

Tam Metin