Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Hemşirelik Esasları  

Ayşe Aslı OKTAY, Merve GÜLPAK, Fadime YEL
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE YAPILAN HASTANE TANITIMININ İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik bölümü öğrencilerine, hastane tanıtımı yapılmasının ilk klinik deneyim sırasında yaşadıkları stres düzeyine etkisinin belirlenmesidir. Yöntem: Bu çalışma yarı deneysel olarak yapılmıştır. Araştırma 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında I.sınıfta öğrenim gören, çalışmaya katılma kriterlerini yerine getiren 69 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Rastgele seçilen 35 öğrenciye, klinik uygulama başlamadan önce hastanede temelde bilmesi gereken yerler gösterilmiştir. Geri kalan 34 öğrenci bu tanıtıma dahil edilmemiştir. Veriler tanıtımdan sonra, stajın ilk günü araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veri toplama formları ise; sosyo-demografik soru anketi ve Klinik Stres Anketi (KSA)’dir. Verilerin değerlendirilmesinde t testi ve yüzdelik kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %42’si 19 yaşında, %67.6’sı kız, % 32.4’ ü erkektir. Öğrencilerin klinik stres puan ortalaması 29.5 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin ilk klinik deneyimlerindeki stres düzeylerinin ortalama değerin altında olduğu ve ortalamanın altında stres yaşadıklarını görülmüştür. Hastane tanıtımı ile KSA toplam ve alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında, ilk klinik stres düzeyini istatistiksel olarak etkilemediği saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik uygulama esnasında deneyimledikleri stres seviyesinin ortalamanın altında olduğu ve hastane tanıtımı yapmanın bu strese herhangi bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane Tanıtımı, Hemşirelik Öğrencileri, Klinik Stres

Doi: 10.17371/UHD2017.2.06

THE EFFECT ON HOSPITAL PRESENTATION ON FIRST CLINICAL STRESS LEVEL ON NURSING STUDENTS
 
Aim: The aim of this study is to determine the effect of giving a demonstration about the hospital for the nursing students on their stress level that they have got it during the first clinical experience. Method: This study is quasiexperimental. The research was done with 69 students who received education at first grade. Places which require to be known mainly at the hospital had been showed to students who were randomized, before they started to do the clinical practice. The rest 34 students were not included in the study. Data were collected by researchers on the first day of practical training after the presentation. Results: Forty-two percent of students who participated in the research are 19 years old, 67.9% of them are females. Clinical stress average score of students was found as 29.5. It was seen that they had less stress than average. When PCSQ total and average subscale scores with the hospital presentation were compared, it was determined that it did not affect the first clinical stress level statistically. Conclusion: It was determined as a result of this study that nursing students had less stress than average during the clinical practice at first time and the presentation of hospital has not got any effect on this stress.

Keywords: Hospital Presentation, Nursing Students, Clinical Stress

Doi: 10.17371/UHD2017.2.06

Tam Metin