Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  

Sema KOÇAŞLI, Kübra YILMAZ ŞENYÜZ, Gülay YAZICI
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AMELİYAT SONRASI AĞRIYA YAKLAŞIMININ NANDA HEMŞİRELİK TANILARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESi
 
Amaç: Çalışma, cerrahi kliniklerinde uygulama yapan öğrencilerin bakım sorumluluğu üstlendikleri hastalarında, Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği (The North American Nursing Diagnosis Association-NANDA)’nin hemşirelik tanılarını kullanarak saptadıkları ağrı tanısını kullanma durumları ve bu tanıya ilişkin uygulamalarını belir-lemek amacıyla tanımlayıcı ve retrospektif olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde, 2014-2015 öğretim yılında cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinin uygula- ması kapsamında bakım planını teslim eden 116 öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrenciler arasından ağrı tanısını ele alan 68 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuş olup, bakım planının içeriği araştırmacılar tarafından NANDA Hemşirelik Tanıları’na göre incelenmiştir. Bulgular: Öğrencilerin, NANDA’nın ağrı yönetiminde önerdiği uygulamalardan en çok; ağrının değerlendirilmesi (%80.9), en az; uyku ve istirahatin sağlanması (%16.2) şeklinde olduğu saptandı. Öğrencilerin “dikkati dağıtmanın teröpatik kullanımı”nda ise en çok müzik dinleme ve/veya televizyon izleme, hastayla sohbet etme (%25) yöntemlerini kullandığı bulundu. Sonuç: Çalışmada, öğrencilerin bakım verdikleri hastalarının ağrısını değerlendirdikleri ve ağrıyı gidermede farmakolojik olmayan yöntemleri daha az tercih ettikleri bulundu. Öğrencilerin müfredatta yer alan postoperatif ağrı yönetimini bakıma yansıtabilmeleri, hemşirelik sürecini etkin bir şekilde kullanabilmeleri ile gerçekleşebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Bakım Planı, Ağrı

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.1

ASSESSMENT OF POSTOPERATIVE PAIN APPROACH ACCORDING TO NANDA NURSING DIAGNOSIS OF NURSING STUDENT
 
Aim: The aim of this descriptive and cross- sectional study is to explore pain diagnoses and related practices of surgery nursing students, concerning their patients by means of the North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) nursing diagnoses. Method: The population of this study consisted of 116 nursing students, who prepared nursing care plans, while studying at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Health Science Faculty, and Department of Nursing in the 2014-2015 academic year. The sample of the study consisted of 68 students dealing with nursing diagnoses. Students’ practices about pain diagnoses were investigated according to NANDA nursing diagnoses. Results: Students are most concerned with the applications NANDA recommends in pain management; evaluation of pain (80.9%), at least; sleep and rest (16.2%). Students were found to use music listening and / or watching television and chatting with patients (25%) in the “therapeutic use of distractions”. Conclusion: In this study, it was found that the students evaluated the pain of the patients they were taking care of, and they preferred less nonpharmacological methods for pain relief. Students will be able to reflect on the post-operative pain management involved in the curriculum through effective use of the nursing process.

Keywords: Key Words: Nursing, Care Plan, Pain

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.1

Tam Metin