Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Özlem AŞCI, Fulya GÖKDEMİR, Gökçe ALTUNTAŞ
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE ÇOCUK SEVME DURUMLARI
 
Amaç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin çocuk sevme durumlarını ve çocuk sahibi olmaya yönelik görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki bu çalışma, bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören 240 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veriler hazırlanan soru formu ve “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği (BÇSÖ)” ile toplanmıştır. Veri analizinde ki-kare testi, Spearman korelasyon analizi, Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmada, yaş ortalaması 20.58±1.89 olan öğrencilerin %86.2’si gelecekte çocuk sahibi olmayı istediğini ifade etmiştir (en erken 25.96±1.82, en geç 30.40±4.33 yaşında). Öğrencilerin, infertil olmaları durumunda tercih edecekleri ilk üç yöntemin yardımcı üreme tekniklerinden yararlanma (%70), çocuksuz bir yaşamı tercih etme (%27.4) ve evlat edinme (%26.9) olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %74.2’sinin sperm bağışıyla, %69.2’sinin oosit bağışıyla, %67.1’inin embriyo bağışıyla, %56.7’sinin taşıyıcı annelikle, %22.9’unun evlat edinilmeyle çocuk sahibi olunmasına karşı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin BÇSÖ puan ortalamaları (82.66±15.19) yaş, evlilik için planlanan süre ve istenilen çocuk sayısı ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Öğrencilerin çocuk sevme düzeyleri yüksektir ve 25-30 yaş arasında çocuk sahibi olma eğilimindedirler. Çocuk sahibi olmaya yönelik bazı görüşler toplumsal değer yargılarının etkisindedir. Öğrencilerin eğitiminde evlilik, aile yaşamı, infertilite ve evlat edinme gibi konulara daha fazla yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Sahibi Olma, Çocuk Sevme, Fertilite, Hemşirelik, Üreme Sağlığı

Doi: 10.17371/UHD2017.2.02

VIEWS OF NURSING STUDENTS REGARDING HAVING CHILDREN AND THEIR STATUS OF LIKING CHILDREN
 
Objective: The aim of this study was to determine views of nursing students regarding having children and their status of liking children. Method: This descriptive and correlational study was conducted with 240 students studying at nursing department of a university. The data were collected by using the questionnaire and “Barnett Liking of Children Scale (BLOCS)”. Chi-square test, Spearman correlation analysis, Mann-Whitney U test, and Kruskal-Wallis test were used to analyze data. Results: In the study, 86.2% of the students, who had an average age of 20.58±1.89, stated that they wanted to have children in the future (earliest at the age of 25.96±1.82 years, and latest at the age of 30.40±4.33 years). The first three methods to be preferred by the students in case of infertility were determined as using assisted reproductive techniques (70%), choosing a life without children (27.4%) and adoption (26.9%). It was determined that 74.2% of the students were opposed to having children with sperm donation, 69.2% with oocyte donation, 67.1% with embryo donation, 56.7% through surrogacy and 22.9% with adoption. BLOCS mean scores of the students (82.66±15.19) were found to be related to age, planned time for marriage, and desired number of children. Conclusion: The students have high levels of child-liking and they have a tendency to have children between the ages of 25-30. Some views regarding having children are under the influence of social value judgments. Issues such as marriage, family life, infertility, and adoption should be involved more in education of the students.

Keywords: Having a Child, Liking Children, Fertility, Nursing, Reproductive Health

Doi: 10.17371/UHD2017.2.02

Tam Metin