Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Feyza DERELİ, Hatice YILDIRIM SARI, Yasemin TOKEM
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: ÜÇ FARKLI EĞİTİM MODELİ
 
Amaç: Hemşireliğin bilgi birikiminin artmasında ve profesyonel gelişimin sürdürülmesinde kaliteli eğitim önemli bir yere sahiptir. Araştırmanın amacı üç farklı hemşirelik okulunda öğrenim gören öğrencilerin mevcut eğitim sistemlerine yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini İzmir ilinde ki üç devlet üniversitesinin farklı eğitim sistemine sahip hemşirelik okullarında 3. ve 4. sınıflarında okuyan toplam 621 öğrenci oluşturdu. Araştırmada Sosyo-Demografik Özellikleri Formu, Mevcut Eğitim Sistemi ile İlgili Görüşler Formu kullanıldı. Araştırma için etik kurul onayı, ayrıca kurumlardan yazılı, öğrencilerden sözel izinler alındı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,4 ± 1,32, % 84,7’si kız, % 85,7’si 3. Sınıf, not ortalamaları 100’lük sistemde 72,53 ± 8,54’dir. Araştırma kapsamındaki hemşirelik öğrencilerinin % 44,8’i klasik, % 34,8’i entegre, % 20,5’i probleme dayalı öğretim (PDÖ) modelinde eğitim görmektedir. Klasik sistemdeki öğrencilerin % 55,8’i, Entegre sistemdekilerin % 47,2’si, PDÖ % 72,4’ü ve toplamda üç sistemdeki öğrencilerin % 58,4’ü mevcut eğitim sisteminden memnun olduklarını belirtmektedir. Sonuç: Öğrencilerin yarıya yakının (% 41,6) mevcut eğitim sistemlerinden memnun olmadıkları belirlenmiştir. Eğitim sistemlerinin elde edilen sonuçlar doğrultusunda gözden geçirilmesinin ve üç sistemde de öğrenci memnuniyetini iyileştirici önlemlerin alınmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Eğitim Sistemi, Memnuniyet

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.5

OPINIONS OF NURSING STUDENTS ABOUT THE SYSTEM OF EDUCATION: THREE DIFFERENT MODELS OF EDUCATION
 
Objective: Quality education plays an important role in increasing the knowledge of nursing and sustaining the professional development. The aim of the research is to evaluate students' opinions on the current education systems in three different nursing schools. Method: The study sample consisted of 621 students from 3rd and 4th grades in nursing schools of three public universities with different systems of education in İzmir province. The study was conducted by using Socio-demographic question form and Form of Opinions about Existing System of Education. As well as an ethics committee approval, written permissions were obtained from institutions and verbal permissions from students for the study. Findings: Students had an age average of 21.4 ± 1.32; 84.7% were women, 85.7% 3rd grade students and their grade-point average was 72.53 ± 8.54 on the basis of 100. 44.8% of nursing students within the scope of the study received classic education, 34.8% integrated education, 20.5% problem-based education (PBE). 55.8% of students in the classic system, 47.2% in the integrated system, 72.4% in the PBE system and 58.4% of students in all three systems indicated that they were satisfied with their systems of education. Conclusion: It was determined that nearly half of students (41,6%) were not satisfied with existing systems of education. It is considered important to review the systems of education according to these results and take precautions to improve the student satisfaction in all three systems.

Keywords: Nursing, Education, Satisfaction

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.5

Tam Metin