Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Hemşirelik Esasları  

Deniz ÖZTÜRK, Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Evrim EYİKARA
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mesleki becerileri öğrenme düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmada, araştırmanın evrenini iki üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturmuştur (n = 551). Veri toplama formunun birinci bölümünde öğrencilerin tanıtıcı özellikleri, ikinci bölümünde mesleki beceriler yer almaktadır. Öğrenciler her bir beceride hangi düzeyde kazanım sağladıklarını, Sönmez (2015)’in devinişsel alan sınıflandırmasındaki ilk üç düzeye göre işaretlemişlerdir. Veriler SPSS 20 programı ile sayısallaştırılmıştır. Bulgular: Güvenli çevrenin sağlanması, hareket, hijyen ve rahatlığı sağlama, yaşamsal bulgular uygulamalarında öğrencilerin birinci sınıftan itibaren 3. düzeyde kazanım sağladıkları görülmektedir. Aspirasyon yapma, trakeostomi bakımı, ilaç uygulamaları, enteral beslenme, lavman uygulaması gibi kompleks becerilerde birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrencilerin 3. düzeye gelebilme oranı düşüktür, dördüncü sınıfta ise anlamlı artış görülmektedir. Öğrencilerin çoğu nazogastrik sonda yerleştirme, mesane kateterizasyonu, abdominal stoma uygulamalarında 1. düzeyde kazanım sağladıklarını belirtmiştir. Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde beceri gelişiminin yıllara göre anlamlı artış gösterdiği, fakat dördüncü sınıfın sonunda becerileri 3. düzeyde uygulayabilme oranının istendik oranda olmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Becerileri, Hemşirelik Eğitimi, Klinik Eğitim

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.1

EVALUATION OF NURSING STUDENTS’ LEARNING LEVEL OF PROFESSIONAL SKILLS
 
Aim: This study conducted to evaluate nursing students’ learning level of the professional skills. Method: In this descriptive research, research population comprised nursing students from two universities. The research sample was the students who agreed to participate (n = 551). While the descriptive characteristics of the students were requested in the first section of the data collection form, the professional skills were requested in the second section of the form. The students indicated their level of attainment for each skill according to the first three levels specified in the Sönmez’s (2015) psychomotor skills taxonomy. The statistical analysis was conducted using SPSS version 20.0 software. Results: As of the first year, the success of the students was observed to be at the third level regarding skills about providing a safe environment, movement, hygiene and comfort, and vital signs. The proportion of students who reached the third level regarding complex skills, such as aspiration, tracheostomy care, medications, enteral nutrition, and enema application, was found to be significantly lower among the students in the first, second and third years, whereas this level was found to be significantly high among students in the fourth year. Most of the students reported that they were at the first level regarding nasogastric catheter placement, urinary catheterization, and abdominal stoma applications. Conclusion: A significant increase was observed in the students’ skill development over the years; however, at the end of the fourth year, the ability to apply skills at the third level was not at the expected level.

Keywords: Nursing Skills, Nursing Education, Clinical Teaching

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.1

Tam Metin