Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Özlem ŞAHİN ALTUN, Sibel ASİ KARAKAŞ, Ayşe OKANLI, Zeynep OLÇUN, Arzu Afife YURTTAŞ, Merve BOLAT
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE TARZLARI İLE YALNIZLIK DUYGULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Araştırmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin öfke ifade tarzları ile yalnızlık duyguları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2010-2011 öğretim yılında öğrenim gören toplam 569 öğrenciden araştırmaya katılmayı kabul eden 366 öğrenci oluşturmaktadır. Evrenin tümü araştırma kapsamına alındığı için örneklem seçimine gidilmemiştir. Verilerin elde edilmesinde, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, “UCLA Yalnızlık Ölçeği” ve “Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarz Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, tek yönlü varyans analizi, Mann- Whitney U ve t testi uygulanmış, önem düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin, %74,6’sının kız %25,4’ünün ise erkek öğrenci olduğu ve %80,3’ünün aile tutumunun demokratik ve destekleyici olduğu, öğrencilerin %85’inin kendilerine yönelik düşüncelerinin kendini beğenme yönünde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; ölçekler arasında yapılan korelasyon analizinde öfke içe atma puanı ile yalnızlık puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0.01). Sonuç: Araştırmanın sonucunda, öfkesini içe atan öğrencilerin daha fazla yalnızlık yaşadığı belirlenmiştir. Yalnızlık duygusuyla birlikte öğrencilerin öfke duygularının yoğunlaştığı ve öfkelerini içe attıkları göz önüne alındığında, öfke duygularını tanımaya ve kontrol etmeye yönelik olarak seminer, konferans ve grup çalışmaları düzenlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Öfke, Yalnızlık

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0005

THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS’ ANGER EXPRESSION AND FEELINGS OF LONELINESS
 
Objective: The aim of this study was to determine relationship between nursing students’ anger expression and feelings of loneliness. Methods:This descriptive research universe was Atatürk University Faculty of Health Sciences in the 2010-2011 academic year, and of the 569 students enrolled, 366 students agreed to participate in research. Data were collected using a personal information form developed by the researchers, the UCLA Loneliness Scale and the State- Trait Anger Expression Scale. Data analysis was done using percentages, one-way analysis of variance, the Mann-Whitney U and t tests and a 0.05 significance level. Results: The students who participated in the study were 74.6% female and 25.4% male. Of them, 80.3% have families with democratic and supportive family attitudes. It was found that 85% of the students do not like the direction of the idea itself against them. Correlation analysis showed that there was a significant positive correlation between anger between loneliness (p <0.01). Conclusion: This study determined that anger was due to the loneliness of the students. Concentration of students with feelings of loneliness and anger at the inner anger. In order to control and to recognize their anger, seminars, conferences and group work should be arranged.

Keywords: Nurse, Student, Anger, Loneliness

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0005

Tam Metin