Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Funda ÖZPULAT, Nevin GÜNAYDIN
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DUYARLILIKLARI VE HEMŞİRELİK MESLEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ
 
Amaç: Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin öz-duyarlılıkları ve mesleklerine ilişkin düşüncelerinin saptanması amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışma, 17 Ekim-30 Aralık 2016 tarihleri arasında üç üniversitenin hemşirelik bölümünde uygulanan tanımlayıcı tipteki bir çalışmadır. Örneklem seçilmemiş, toplam 440 öğrencinin katılımı ile yürütülmüştür. Çalışmada 3 bölümden oluşan veri toplama formu kullanılmış, elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %77.0’lik bölümü kız öğrencilerden oluşmaktadır ve yaş ortalamaları 21.18±1.52’dir. Hemşirelik öğrencilerinin öz-duyarlılık ölçeği puanları (1-4.8) arasında değişmekte, puan ortalamalarının ise 3.27±.54 olduğu görülmektedir. %5’inin öz-duyarlılık ölçeğinden düşük (1-2.5) puan alırken, %58.0’lik bölümü orta düzeyde (2.5-3.5), %37.0’si ise yüksek puan (3.5-5) almıştır. Öz-duyarlılık ölçeği alt boyutları incelendiğinde; öğrencilerin izolasyon alt boyutu ortalamasının 3.44±.80, aşırı özdeşleşme alt boyutu ortalamasının 3.35±.87, paylaşımların bilincinde olma ölçek alt boyutu ortalamasının ise 3.04±.72 olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ilişkin bakış açısını ortaya koyan faktörlerle öz-duyarlılıkları arasındaki farkın anlamlı olduğu (<0.05) ortaya konmuştur. Sonuç: Çalışma sonucunda, mesleğine ilişkin olumlu görüşleri olan hemşirelik öğrencilerinin öz-duyarlılık puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öz-Duyarlık, Hemşirelik Mesleği, Mesleğe İlişkin Düşünceler

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.6

NURSING STUDENTS’ SELF- COMPASSION AND THEIR OPINIONS ON NURSING PROFESSION
 
Aim: In this study, it was aimed to determine self-compassion of nursing students and their opinions on nursing profession. Method: The study is a descriptive study applied in nursing department of three universities between October 17 and December 30, 2016. The sample was not selected and was conducted with the participation of a total of 440 students. Data collection form consisting of 3 parts was used in the study and the obtained data were evaluated using SPSS 17.0 package program. Results: 77.0% of nursing department consist of female students and age average was 21.18 ±1.52. Self- Compassion Scale scores of nursing students change between 1-4.8), point averages are observed to be 3.27±.54. 5% students got low scores (1-2.5) from Self- Compassion Scale, 58.0% of them obtained medium level scores (2.5-3.5) and 37.0% of them gained high scores (3.5-5). When sub-dimensions of Self- Compassion Scale were analyzed, it was established that isolation sub-dimension average of students was 3.44±.80, over-identification sub-dimension average was 3.35±.87, being conscious of what is shared sub-dimension average was 3.04±.72. The difference between the factors that reveal the point of view of the nursing students about the nursing profession and their sensitivity is significant (<0.05). Conclusion: As a result of the study, it was determined that nursing students with positive opinions about their profession had high self-compassion scores.

Keywords: Self-Compassion, Nursing Profession, Opinions on the Profession

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.6

Tam Metin