Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Gülşah KÖRPE, Satı DEMİR
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
 
Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ve problem çözme becerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ankara il merkezindeki dört devlet üniversitesindeki 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemi hemşirelik öğrencileri (n=813) oluşturmuştur. Veriler Öğrenci Bilgi Formu, Ne Kadar Yaratıcısınız Ölçeği ve Problem Çözme Envanteri ile Mayıs – Temmuz 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %51.70’i 21 yaş ve üzerinde, %24.70’i 1.sınıf, %26'sı 2.sınıf, %29.40'ı 3.sınıf ve % 19.90'ı 4.sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları Ne Kadar Yaratıcısınız Ölçeği için 19.65±14.05, Problem Çözme Envanteri için 93.46±15.18'dir. Yaşı 21 ve üzerinde olanların Problem Çözme Envanteri puan ortalamaları daha yüksektir. Problem Çözme Envanteri puan ortalamaları 1.sınıftan 4.sınıfa doğru gidildikçe artmaktadır. Ailesi köyde yaşayan öğrencilerin Ne Kadar Yaratıcısınız Ölçeği puan ortalaması daha düşüktür. Akademik başarı ortalamaları ve Ne Kadar Yaratıcısınız Ölçeği puanları ile Problem Çözme Envanteri puanları arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Yaşı 21 ve üzerinde olanlar problem çözmede daha çok zorlanmaktadır. Ailesi köyde yaşayanların yaratıcılık düzeyleri daha düşüktür. Yaratıcılık düzeyindeki artış problem çözme becerisini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, öğrencilerde yaratıcılığı arttıran derslerin ve faaliyetlerin geliştirilmesinin problem çözme becerilerini de arttırabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Yaratıcılık, Problem Çözme

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.8

CREATIVITY LEVELS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF NURSING STUDENTS
 
Aim: The aim of this descriptive type study was to determine the creativity levels and problem-solving skills of nursing students. Method: The study sample consisted of nursing students of 2015-2016 academic year spring semester (n=813) in Ankara. The data were collected between May and July 2016 using the Student Information Form, How Creative Are You scale (HCAY) and Problem Solving Inventory (PSI). Results: 51.7% students aged 21 and above, the 1st year students made up 24.70%, 2nd year 26%, 3rd year 29.40% and 4th year 19.90%. Mean scale scores were 19.64±14.04 for HCAY and 93.46±15.18 for PSI. The mean PSI scores of those aged 21 and above were higher. The mean PSI scores increased from 1st year to 4th year. Mean HCAY scores were lower in students whose family lived in a village. A negative relationship was found between mean academic success scores and HCAY scores and PSI scores. Conclusion: Those aged 21 and above experienced more difficulty in solving problems. Creativity levels were lower in those whose family lived in a village. An increase in the creativity level also affects problem-solving skills positively. Therefore, development of courses and activities increasing student creativity should also improve problem-solving skills.

Keywords: Nursing Students, Creativity, Problem Solving

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.8

Tam Metin