Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Endam ÇETİNKAYA, Oya KAVLAK
HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANISI KONULAN GEBELERİN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİ VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
 
Amaç: Araştırma, hiperemezis gravidarum tanısı konulan gebelerin sosyal destek düzeyleri ve yaşam kalitesiyle ilişkisinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. Yöntem: Evren bir üniversite, iki eğitim araştırma hastanesinde hiperemezis gravidarum tanısıyla yatan gebelerden oluşturmuştur. Örneklemi 154 gebe oluşturmuştur. Veriler; Gebe Tanıtım Formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’yle toplanmıştır. Bulgular: Gebelerin sosyal destek puanı ortalaması 55.10±16.15’tir. Sosyal destek alt boyut puanı ortalamaları; aile desteği 26.47±3.66, arkadaş desteği 17.107±9.39 ve özel insan desteği 11.56±9.94 olarak bulunmuştur. Yaşam kalitesi ölçeğinde; gebelerin puan ortalamaları; bedensel alan 5.80±2.12; ruhsal alan 12.39±2.85; sosyal alan 10.96±3.45 ve çevresel alan 13.22±1.86 olarak saptanmıştır. Gebelerin sosyal destek puan ortalaması ve özel insan desteği puan ortalamasıyla yaşam kalitesi ölçeğinin bedensel, sosyal ve çevresel alan puan ortalamaları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki varken, arkadaş desteği puan ortalamasıyla yalnızca sosyal ve çevresel alan puan ortalamaları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Sonuç: Hiperemezis gravidarumlu gebelerin bedensel alan puan ortalamalarının ve eş desteğinin düşük olduğu saptanmıştır. Gebelerin sosyal destek puanları artıkça yaşam kalitesi puanları da artmıştır. Hemşirelerin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin gebelerin sağlığını en üst düzeye çıkarabilmesi için bütüncül yaklaşımla gebenin ailesini ve tüm destek sistemlerini bakıma dahil ederek gebeyi değerlendirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperemezis Gravidarum, Yaşam Kalitesi, Destek

Doi: 10.17371/UHD2017.2.08

SOCIAL SUPPORT LEVELS AND QUALITY OF LIFE RELATIONSHIP OF PREGNANT WOMEN DIAGNOSED WITH HYPEREMESIS GRAVIDARUM
 
Aim: The research has been planned as a field survey with the purpose of analyzing social support levels and life quality relationship in pregnant women with diagnosis of hyperemesis gravidarum. Method: The pregnant women hospitalized with hyperemesis gravidarum diagnosis at a university and two education research hospitals compose the population of the research. The sample of research was 154 pregnant women. The data were collected with Pregnant Identification Form, World Health Organization Quality of Life Survey and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Results: The social support mean score of pregnant women was 55.10±16.15. The social support sub dimensional mean score; family support was 26.47±3.66, friends support was 17.107±9.39 and special people was found as 11.56±9.94. In the quality of life scale scores, mean score of pregnant women; physical health domain was found as 5.80±2.12, psychological domain was found as 12.39±2.85, social relationships domain was found as 10.96±3.45 and environment domain was found as 13.22±1.86. It has been determined that, there is a statistically significant positive relation between friend support scores of the pregnant women with social relationships domain and environment domain scores of qualities of life scale, while there is a statistically significant positive relation between total social support scores and someone special support of the pregnant women with physical health domain, social relationships domain and environment domain scores of qualities of life scale. Conclusion: In the study, it has been determined that physical health domain score average and partner support of the pregnant women with hyperemesis gravidarum is low. While the social support scores of pregnant women increased, the quality of life scores of pregnant women also increased. Nurses and other health team membersshould include the family and all support systems of pregnant women with a holistic approach in order to maximize their healthin treatment.

Keywords: Hyperemesis Gravidarum, Quality Of Life, Support

Doi: 10.17371/UHD2017.2.08

Tam Metin