Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Diğer Bilim Dalları  

Betül ERBATU, İlknur Metin AKTEN, Bülent KILIÇ
HUZUREVİ VE EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu araştırma, huzurevi ve evde yaşayan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışma 01.11.2015-01.04.2016 tarihleri arasında Kırklareli İli Huzurevleri ile Kırklareli Aile Sağlığı Merkezlerinde gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemini huzurevlerinde ve evde yaşayan toplam 171 yaşlı birey oluşturdu. Bulgular: Huzurevinde yaşayan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin (21.5±11.18) evde yaşayan yaşlıların yalnızlık düzeylerinden (12.0±9.83) anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Ayrıca, “çocuk sahibi olma’’, “medeni durum”, “yaşam şekli” ve “eğitim durumu” değişkenlerine göre yaşlı bireylerin yalnızlık düzeylerinde anlamlı derecede farklılık olduğu tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Huzurevlerinde yaşayan yaşlıların evde yaşayan yaşlılara göre daha fazla yalnızlık yaşadıkları saptandı (p<0.05). Yaşlılar yalnızlık düzeyleri açısından düzenli olarak değerlendirilmeli, toplum yaşlılarda yalnızlık konusunda bilinçlendirilmeli ve yaşlılara yönelik sosyal programlar düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Huzurevi, Yaşlılık, Yalnızlık

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.9

COMPARING THE LONELINESS LEVELS OF THE OLD PEOPLE LIVING AT HOME AND AT NURSING HOME
 
Purpose: This research was conducted to compare the loneliness levels of old people living at home and at nursing home. Method: This study is a descriptive research. The study was carried out between 01.11.2015 - 01.04.2016 at Nursing Homes and Family Health Centers of Kırklareli. The sample of the study consisted of a total of 171 old people living at home and at nursing home. Results: It was found that loneliness levels of the old people living at nursing home (21.5±11.18) were significantly higher than the old people living at home (12.0±9.83) (p<0.05). Additionally, it was found that loneliness levels of the old people statistically differed based on “having a child’, “marital status”, “living style” and “educational status” (p<0.05). Conclusion: It was found that the old people living at nursing home feel much lonelier than the old people living at home. Regular care should be provided to old people in terms of their loneliness level. People should raise awareness for the loneliness of old people and social programs for the old people should be organized.

Keywords: Nursing Home, Old Age, Loneliness

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.9

Tam Metin