Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Simge KALAV, Sabire YURTSEVER
İNME TANISI ALMIŞ HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM VERME YÜKÜ İLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu çalışma, inme tanısı almış hastalara bakım veren aile üyelerinin bakım verme yükü ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacı ile tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Mersin ili sınırlarındaki üç hastanede yatan ve sonrasında taburcu olan 130 inme hastasına bakım veren aile üyeleri oluşturmuştur. Veriler kişisel bilgi formu, Lawton-Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, Barthel İndeksi, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu ve Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde hem parametrik hem de non-parametrik yöntemler kullanılmıştır. Bulgular: İnme tanısı almış bireylerin %60’ının tam bağımlı olduğu ve bağımlı olan hastalara bakım veren aile üyelerinin Bakım Verme Yükü Ölçeği puanın da arttığı saptanmıştır. Bakım Verme Yükü Ölçeği ile Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu ve alt ölçek puanları arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Sonuç: Bakım verme yükü sorununu çözmek ve sonuç olarak bireylerin yaşam kalitesini arttırmak için, hasta gereksinimleri ile birlikte bakım verenlerin de gereksinimlerine odaklanmak, bütünsel yaklaşıma sahip bir hemşire için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnme, Bakım Veren Aile Üyesi, Bakım Veren Yükü, Yaşam Kalitesi

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.4

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREGIVING BURDEN AND QUALITY OF LIFE IN FAMILY CAREGIVERS OF STROKE PATIENTS
 
Aim: This descriptive and relational study was conducted to evaluate the relationship between caregiving burden and quality of life in family caregivers of stroke patients. Method: The study sample consisted of the family caregivers of 130 stroke patients hospitalized and then discharged from the three hospitals in the province of Mersin. The data were collected using the Personal Information Form, The Lawton-Brody Instrumental Activities of Daily Living Index, The Barthel Index, World Health Organisation of Life Assessment Short Scale and Caregiving Burden Scale. To evaluate of the data, both parametric and non-parametric methods were used. Results: We found that 60% of the diagnosed stroke patients had total dependency, and that scores on the Caregiving Burden Scale for family caregivers taking care of dependent patients were higher than those for caregivers of less dependent patients. Burden Interview scores were found to be significantly negatively correlated with the World Health Organisation of Life Assessment Short Scale and its subscales. Conclusion: It is crucial for a nurse with a holistic approach to focus on caregivers’ needs as well as the needs of the patient in order to resolve this issue, and consequently enhance individuals’ quality of life.

Keywords: Stroke, Family Caregiver, Caregiver Burden, Quality Of Life

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.4

Tam Metin