Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Nurhan ÇİNGÖL, Mehmet KARAKAŞ, Seher ZENGİN, Ebru ÇELEBİ
İNTÖRN HEMŞİRELERİN PROBLEM ÇÖZME ALGILARI VE AHLAKİ DUYARLILIKLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma intörn hemşirelerin problem çözme algıları ve ahlaki duyarlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde hemşirelik bölümü intörnlük uygulamasına devam eden 180 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 131 öğrenci oluşturdu. Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrenci tanıtım formu, Problem Çözme Envanteri (PÇE) ve Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA) ile toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22.20±1.18 olup %77.9’u kadındır. Öğrencilerin PÇE toplam puan ortalamasının 96.39±15.52 ve ADA toplam puan ortalamasının 89.21±20.78 olduğu saptandı. Hemşirelik mesleğini isteyerek seçen öğrencilerin (%77.1) PÇE’nin alt boyutlarından bütüncül yaklaşım ve oryantasyon puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu (p<0.05) belirlendi. PÇE toplam puan ortalaması ile ADA’nın alt boyutlarından otonomi, bütüncül yaklaşım, çatışma ve oryantasyon arasında, ayrıca ADA’nın toplam puan ortalaması ile PÇE’nin problem çözmede kendine güven alt boyutu arasında anlamlı ilişki olduğu bulundu (p<0.05). Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin ahlaki duyarlılıkları ile problem çözme becerilerini algılamalarının orta düzeyde olduğu ve öğrencilerin problem çözme algıları ile ahlaki duyarlılıkları arasında anlamlı ilişki olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: İntörn Hemşire, Ahlaki Duyarlılık, Problem Çözme Algısı

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.8

INVESTIGATION ON PROBLEM-SOLVING PERCEPTIONS AND MORAL SENSITIVITY OF INTERN NURSES
 
Aim: This study was conducted to examine the relationship between problem solving perceptions and moral sensitivities of intern nurses. Method: 180 intern students of the nursing department in spring semester of 2016-2017 academic years have formed the population, whereas 131 students have formed the sample. The data of the descriptive study, student presentation form, have been collected by Problem Solving Inventory (PSI) and Moral Awareness Questionnaire (MAQ). Results: The average age is 22.20±1.18 and 77.9% of participants are female. It has been determined that the students' average scores of PSI total score was 96.39 ± 15.52 and MAQ total score was 89.21 ± 20.78. It has been determined that the students (77.1%) who voluntarily selected nursing profession have a significantly higher means of holistic approach of PSI’s sub dimensions and orientation scores. It has been found that there is a significant relationship between the total score average of the PSI and autonomy, holistic approach, conflict and orientation from sub dimensions of MAQ, as well as the total score average of MAQ and the self-confidence subscale in problem-solving of PSI (p <0.05). Conclusion: It has been determined that moral sensitivities of the participants and perceptions of their problem-solving capabilities were at moderate level and there was a significant relationship between problem-solving perceptions of the students and their moral sensitivities.

Keywords: Intern Nurse, Moral Sensitivity, Problem Solving Perception

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.8

Tam Metin