Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Selma KAHRAMAN, Esra KARACA ÇİFTÇİ
İNVAZİF GİRİŞİMLERDE FİSKE ATMANIN AĞRIYA ETKİSİ
 
Amaç: İnvaziv girişimlerdeki ağrıyı azaltmak için kullanılacak yöntemin (fiske atma) etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Deneysel yapılan bu araştırmanın evrenini Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan yetişkin yoğun bakım kliniklerinde yatan tüm hastalar oluşturmaktadır. Buna göre bu hastanede 3 tane yoğun bakım kliniği bulunmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu bu yoğun bakım kliniklerinde araştırmacılar tarafından belirlenen kriterle uygun olan 55 hasta oluşturmuştur. Veriler, SPSS 16.0 programında tanımlayıcı istatistik ve iki eş ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, wilcoxon, ki-kare testi, bağımsız gruplarda t testi, one way ANOVA testleri ile hesaplanmıştır. Bulgular: Davranışsal ağrı ölçeğinin genel toplam puanı incelendiğinde fiskesiz uygulamanın ortalaması 4.38±1.1 iken fiskeli uygulamada ise 4.47±1.5 dir (p>0.05). Subkutan ve intravenöz işlemlerde fiske uygulaması ağrıyı azaltmaktadır (p>0.05). Sonuç: Fiske uygulaması subkutan uygulama dışında etkili bulunmamıştır. Fiske uygulaması yaş, cinsiyet, aldığı tanı ve hastaneden kalma süresi gibi faktörlerden etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiske, İnvazif İşlemler, Hemşirelik, Ağrı Yönetimi

Doi: 10.17371/UHD2017.2.01

EFFECT OF FLICK APPLICATION ON PAIN IN INVASIVE INTERVENTIONS
 
Aim: The purpose of this research was to examine the effect of flick application on reducing pain of invasive intervention. Method: Experimental method as a study was completed with 55 patients who met the sampling criteria. Two forms were employed in the collection of data from participants: the “Patient Info Form” and the “Behavioral Pain Scale”. Analysis of data was conducted in SPSS 16. 0 Accordingly, the difference between the two related groups was calculated through Wilcoxon, a chi-square test, an independence t test, and a one-way ANOVA test. Results: Behavioral Pain Scale is examined, the application without flick has a mean of 4.38±1.1, while the application with flick has a mean of 4.47±1.5 (p>0.05). It is seen that the application of flick in both subcutaneous and intravenous procedures lessens the pain (p >0.05). Conclusion: Flick application is found to be effective in a subcutaneous application. The effect of flick application on pain is affected by factors such as age, gender, diagnosis, and the days that the patient spent in the hospital. Flick application also, it is observed, affects pulse rates.

Keywords: Flick, Invasive Treatments, Nurses, Pain Management

Doi: 10.17371/UHD2017.2.01

Tam Metin