Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Gonca KARATAŞ BARAN, Sena KAPLAN
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET İLE MÜCADELEDE ULUSAL POLİTİKALAR: KALİTATİF BİR ARAŞTIRMA
 
Amaç: Bu çalışmada, kadına yönelik aile içi şiddet (KYAİŞ) ile mücadelede ulusal politikalarının güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri değerlendirilerek bir durum analizi yapılması ve öneri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Kalitatif araştırma metadolojisi ile yürütülen bu çalışmada, iç içe geçmiş tek durum araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu; bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programında eğitim gören 10 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile bir mentor başkanlığında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda KYAİŞ ile mücadelede: yasal düzenlemelerin yapılmış olması, uluslar arası politikalara taraftarlık ve uyum çalışmalarının yapılıyor olması ulusal politikaların güçlü yönleri; yasal mevzuatta bazı kararların tamamlayıcı nitelikte olmaması ve KYAİŞ ile mücadelenin sağlık hizmetlerine ve eğitim müfredatına yeterince entegre edilememesi ulusal politikaların zayıf yönleri olarak belirtilmiştir. Toplumumuzun ataerkil yapısı, kadının düşük statüsü ve genç nüfusun işsizlik oranının yüksekliği KYAİŞ ile mücadelede tehdit olarak belirtilirken; teknolojideki ilerlemeler, küreselleşme, zorunlu temel eğitim fırsatlar arasında ifade edilmiştir. Sonuç: Ülkemizde KYAİŞ ile mücadelede politikaların zayıf yönleri güçlendirilmeli ve tehditler fırsata dönüştürülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Politika, SWOT Analizi

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.8

NATIONAL POLICY FOR DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN: A QUALITATIVE STUDY
 
Purpose: In this study, it was aimed to conduct a situation analysis and proposal by evaluating the strengths and weaknesses, opportunities and threats of national policies on struggle towards domestic violence against women (DVAW). Methods: In this study conducted with qualitative research metadology, the internal one-way case study design was used. Working group; 10 students who are studying in the Doctoral Program of Nursing Department of a state university. The data was collected through a semi-structured interview form and a mentor presidency. In the evaluation of the data, descriptive analysis method was used. Result: Struggle with DVAW in our work: Legal regulations have been made, international policy advocacy and harmonization studies have been carried out, the strengths of national policies; The lack of complementary qualifications in the legislation and the inability of the DVAW and the combat to integrate sufficiently into the health care and education curricula have been expressed as weaknesses of the policies. The patriarchal structure of our society, the low status of women, the high unemployment rate of the young population has been stated as threats to the struggle with DVAW; Advances in technology, globalization, compulsory basic education has been expressed as opportunities. Conclusion: In the struggle policies towards DVAW in our country, weaknesses should be strengthened and threats should be converted opportunity.

Keywords: Turkey, Domestic Violence Against Women, Policy, SWOT Analysis

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.8

Tam Metin