Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Cansu ÇORAK ÇEBİ
KANSER TANISI İLE KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON GELİŞME RİSKİNİ AZALTMADA EĞİTİMİN ETKİSİ
 
Amaç: Pediatrik onkoloji hastalarına verilen eğitimin enfeksiyon kontrolündeki etkinliğini belirlemektir. Yöntem: Çocuk ve ebeveynlerinden bilgilendirilmiş ve yazılı onam alındıktan sonra, veriler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan formlar kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programında; Paired t test, Student’s test ve Mann Whitney U test, Mc Nemar test kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Çalışma grubunun büyük kısmını 12 yaş ve altı yaş grubunda olan (%66.6) çocuklar (%80.0) oluşturdu. Çocuklarda en sık görülen tanının %26.7 ile Akut Lenfoblastik Lösemi olduğu belirlendi. Eğitim öncesi 16 sorunun ortalama 9.17±2.45’ine doğru cevap veren hastaların, eğitimden hemen sonra ortalama doğru sayısının 15.40±0.89’a yükseldiği, eğitim sonrası ilk ayda 14.43±1.61‘e düştüğü ve 3. ayda tekrar 15.40±0.86‘ya yükseldiği saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Verilen eğitim çocukların bilgini düzeyini arttırmış ancak tedavi ile ilişkili nötropeni ve ateş gelişme riskini etkilememiştir. Sonuç olarak, kanser tanısı ile kemoterapi tedavisi gören çocuklara verilen eğitimin çocukların nötropeni ile ilgili bilgi düzeyini arttırdığı ancak eğitimin nötropeni ve ateş sıklığını etkilemediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Onkoloji, Nötropeni, Hasta Eğitimi, Hemşirelik Bakımı

Doi: 10.17371/UHD2017.2.09

THE EFFECT OF EDUCATION ON REDUCING THE RISK OF INFECTION AMONG CHILDREN RECEIVING CHEMOTHERAPY TREATMENT WITH CANCER DIAGNOSIS
 
Aim: To determine the effectiveness of the interactive training provided to this group under the control of infection. Method: The children and their parents have been informed and the research data has been gathered using face to face interview techniques. Forms all of which were prepared by researcher, were used during the interview. Then, the data obtained from research has been analyzed via SPSS for Windows 10.0 statistical package program using Paired t test, Student’s test and Mann Whitney U test, McNemar’s test. Results: The majority of the study group was formed of children who were 12 and below (66.6%). The most common diagnos was Acute Lymphoblastic Leukemia with 26.7%. The patients who correctly answered 9.17±2.45 of 16 questions before the training, they raise correct answers 15.40±0.89 after the training, then decrease to 14.43±1.61 in the first month and raise again to 15.40±0.86 in the 3rd month (p<0.05). It has been determined that although the training given to the children who are diagnosed with cancer and treated with chemotherapy raises the knowledge level of the children on neutropenia, the training does not affect the neutropenia and fever frequency.

Keywords: Pediatric Oncology, Neutropenia, Patient Training, Nursing Care

Doi: 10.17371/UHD2017.2.09

Tam Metin