Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Hicran BEKTAŞ, Simge KALAV
KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME
 
Yaşlılarda rehabilitasyonun amacına ulaşabilmesi için yaşlının çok boyutlu olarak incelenmesi gereklidir. Yaşlı bireyin uygun ve doğru değerlendirilmesi, çok boyutlu ve interdisipliner bir yaklaşım olan kapsamlı geriatrik değerlendirme ile mümkün olabilir. Yaşlının kapsamlı değerlendirilmesinde sağlık bakımı ve yaşam kalitesini etkileyen tıbbi, bilişsel, ruhsal, fonksiyonel, sosyal ve çevresel zorluklar ele alınır. Yaşlının değerlendirilmesi henüz tanımlanmamış olan problemlerin ortaya çıkarılmasında, probleme bağlı görülebilecek prevalans ve morbidite açısından yüksek riskli bireylerin saptanmasında yardımcı olabilir. Yaşlının taranması sonucunda, erken tanı ve tedavi yapılabilir. Bu amaçla yaşlı bireylerin genel sağlık durumu, fonksiyonel durumu, görme, işitme, mobilite, düşme, ev güvenliği, kontinans, beslenme, nörokognitif durumu, duygudurum, çoklu ilaç kullanımı, sosyo-ekonomik durumu açısından değerlendirilmesi gereklidir. Yaşlıyı etkin şekilde değerlendirmek için çeşitli standardize araçlar kullanılmaktadır. Yaşlının kapsamlı değerlendirilmesinde hemşirelerin önemli sorumlulukları vardır. Bu derleme makalede yaşlı bireyin kapsamlı değerlendirilmesi ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme, Hemşirelik

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.7

COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT
 
For achieving the goal of rehabilitation in the elderly, the multi-dimensional examine of the elderly is required. Appropriate and accurate assessment of the elderly can be achieved by comprehensive geriatric assessment which is a multi-dimensional and an interdisciplinary approach. Comprehensive evaluation of the elderly includes recycling medical, cognitive, psychological, functional, social and environmental difficulties affecting quality of life and health care. Assessment of the elderly can help to uncover problems, not defined yet, in terms of prevalence and morbidity, related to problems, which can be seen in the detection of high-risk individuals. As a result of the elderly screening, it is possible to provide early diagnosis and treatment. For this purpose the elderly individuals should be evaluated in terms of general health status, functional status, vision, hearing, mobility, falls, home safety, continence, nutrition, neurocognitive status, mood, multiple drug use, socio-economic status. To evaluate the elderly effectively various standardized tools are used. There are important responsibilities of nurses in a comprehensive geriatric assessment. In this review article, comprehensive evaluation of the elderly individuals will be discussed.

Keywords: Elderly, Comprehensive Geriatric Assessment, Nursing

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.7

Tam Metin