Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Ferya ÇELİK, Hicran BEKTAŞ
KARACİĞER SİROZU VE SEMPTOM YÖNETİMİ
 
Amaç: Siroz; karaciğerin normal yapısının yıkıldığı, nodül ve fibröz yapıların normal dokunun yerini aldığı karaciğerin kronik bir hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Bu derleme makale karaciğer sirozunda hastalığa ya da komplikasyonlara bağlı gelişebilecek semptomlar ve semptom yönetimini anlatmak için hazırlanmıştır. Yöntem: Makalenin hazırlanma aşamasında siroz, hemşirelik bakımı, semptom yönetimi gibi anahtar kelimeler kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bulgular: Aşırı alkol tüketimi, viral enfeksiyonlar, Wilson hastalığı gibi metabolik hastalıklar siroz hastalığının oluşmasına neden olabilmektedir. Sirozun yaygın belirtileri arasında karında rahatsızlık hissi, splenomegali, sarılık, asit, portal hipertansiyon, bulantı, palmar eritem yer almaktadır. Siroz hastalarında, gastrointestinal sistem kanamaları, hepatik ensefalopati gibi hayatı tehdit eden önemli komplikasyonlar yaşanmaktadır. Bu komplikasyonların yönetilmesi ve hastaların uygun hemşirelik girişimleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Sonuç: Siroz hastalığında medikal tedavi ve hemşirelik bakımı oldukça zordur. Hemşirelik uygulamaları hastanın fiziksel durumunu yakından gözlemeyi, bilişsel durumunu değerlendirmeyi içerir. Günlük kilo izlemi, karın çevresi ölçümü, beslenme içeriği, ilaçların kullanımı, bilinç durumunun izlemi, kanama kontrolü, enfeksiyon belirti bulguları, cilt bakımı, tedavi yöntemleri hakkında hasta ve ailesine eğitim verilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Siroz, Semptomlar, Hemşirelik

Doi: 10.17371/UHD2017.2.11

LIVER CIRRHOSIS AND SYMPTOM MANAGEMENT
 
Aim: Cirrhosis is a chronic disease of the liver which consists in the destruction or restructuring of the normal architecture of the liver. In this review, symptoms of liver cirrhosis due to illness or complications and symptom management will be discussed. Method: The literature survey was conducted using words related to the topic such as cirrhosis, nursing care, symptom management. Results: There are many conditions that can lead to the development of cirrhosis, including excessive alcohol intake, viral infections, and metabolic disorders such as Wilson’s disease. Abdominal discomfort, splenomegaly, jaundice, ascites, portal hypertension, nausea, palmar erytheme are common presenting symptoms of cirrhosis. Life-threatening significantly complications such as gastrointestinal bleeding, hepatic encephalopathy are experienced. Managing these complications and should be supported by appropriate nursing interventions for patients. Conclusion: Medical management and nursing care is difficult in patients with cirrhosis. Nursing assessment includes monitoring the patient’s physical condition, cognitive status. It is necessary to provide education about daily weight monitoring, abdominal circumference measurement, nutritional content, use of drugs, monitoring of the state of consciousness, control of bleeding, signs of infection symptoms, skin care, treatment modalities to patients and their families.

Keywords: Cirrhosis, Symptoms, Nursing

Doi: 10.17371/UHD2017.2.11

Tam Metin