Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

İlknur METİN AKTEN, Semiha AKIN
KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YAŞLILARDA DÜŞME PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
 
Amaç: Bu araştırma Marmara Bölgesi’ne bağlı Kırklareli il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde düşme prevalansı ve düşme ile ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı-retrospektif tipte bir araştırmadır. Örneklem sayısı 65 yaş ve üzeri 718 kişi olarak hesaplandı. Bulgular: Yaşlı bireylerin yaş ortalaması 73,28±6,46 bulundu. Örneklemin %35,6’sı tarafından 65 ve yaş sonrası düşme öyküsü bildirildi. Yaşlı bireylerin %19,8’i son bir yılda düşme öyküsü bildirdi. Araştırma örnekleminde ortalama düşme sayısı 2,47±2,40 bulundu. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde cinsiyet, eğitim düzeyi, osteoporoz ve yürüme için yardımcı cihaz kullanma durumu değişkenleri düşme ile ilişkili faktörler olarak bulundu. Sonuç: Araştırma sonuçları yaşlı bireylerin düşme prevalansı ve düşme ile ilişkili risk faktörlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Düşme riski açısından 65 yaş ve üzeri yaşlılar düzenli olarak değerlendirilmelidir. Ev içi ve ev dışı tüm ortamlarda düşmelerin önlenmesi için bireysel ve toplumsal düzeyde önlemlerin alınması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Bireyler, Düşme Prevalansı, Düşme, Risk Faktörleri

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.3

FALLING PREVALENCE AND RISK FACTORS OF OLDER PEOPLE IN CENTRAL KIRKLARELI PROVINCE
 
Aim: The aim of the study was to determine fall prevalence and risk factors associated with falling of older people living in central Kırklareli province of Marmara region in Turkey. Method: This is a descriptive-retrospective research. The study sample comprised of 718 people aged 65 or older. Results: Mean age of elderly was 73.28±6.46. More than one third of sample (35.6%, n=289) reported a falling history after the age of 65 or over. Nearly twenty percent of elderly (19.8%) reported to fall during the previous year. Average number of falling of study sample was 2.47±2.40. Logistic regression analysis results revealed that variables such as gender, education level, osteoporosis and using a walking device were associated with falling in elderly at the age of 65 or over. Conclusion: Research results showed that the prevalence of falls in Turkish older people was found high and there were many risk factors associated with high falling rates in elderly. Elderly should be assessed regularly in terms of falling risks. In order to prevent indoors and outdoors falls, it is crucial to develop personal- and communitylevel prevention strategies.

Keywords: Older People, Falling Prevalence, Falling, Risk Factors

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.3

Tam Metin