Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Öğretim  

Rujnan TUNA, Birşen DALLI
KONTROL LİSTESİ KULLANAN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NÖBET DEVİR TESLİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma kontrol listesi kullanılarak yapılan nöbet devir tesliminde yoğun bakım hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliği ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla, tanımlayıcı araştırma tasarımında gerçekleştirildi. Yöntem: Çalışma, İstanbul’da bir kamu hastanesinde çalışan 72 yoğun bakım hemşire ile Ocak ve Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın verilerinin toplanmasında tanımlayıcı bilgi formu, yoğun bakım hemşirelerinin güvenli uygulama kontrol listesi ve Nöbet Devir Teslim Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Veriler IBM SPSS Statistics 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edildi. İstatiksel değerlendirme yüzdelik hesaplama, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile yapıldı. Bulgular: Araştırma sonucunda kontrol listesi kullanılarak yapılan nöbet devir tesliminde yoğun bakım hemşirelerinin nöbet devir teslimi etkinliğinin orta değerin üzerinde olduğu, “bilginin niteliği” alt boyutunda ise en yüksek puanı aldıkları belirlenmiştir. Kişisel ve mesleki özelliklere göre ise hemşirelerinin nöbet devir teslim etkinliği arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonucunda kontrol listesi kullanılarak yapılan nöbet devir tesliminde yoğun bakım hemşirelerinde nöbet devir tesliminin etkin olarak gerçekleştiği belirlenmiş olsa da hasta güvenliğinin sürdürülmesi için fazla çalışma yapılmasına gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakımının Niteliği, Hasta, Hasta Güvenliği, Yoğun Bakım, Hemşire

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.10

ASSESSMENT OF HANDOVER EFFICIENCY OF INTENSIVE CARE NURSES USING THE CHECKLIST
 
Aim: This study was carried out in a descriptive research design to determine the handover efficiency of intensive care nurses using the control list during the handover and the factors affecting it. Method: The study was conducted with 72 intensive care nurses working in a public hospital in Istanbul between January and March 2017. Descriptive information form, safe application checklist of intensive care nurses and Handover Evaluation Scale were used to collect the data of the study. The data were analyzed by using IBM SPSS Statistics 22.0 statistical software. Percentage calculation, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were used in the statistical analysis. Results: As a result of the research, it was found that the effectiveness of the intensive care nurses' handover effectiveness using the checklist was above the median value, and the highest score in the "quality of information" sub-dimension. According to personal and occupational characteristics, there was not any statistically significant difference with the nursing handover efficiency of intensive care nurses (p>0.05). Conclusion: Although it has been determined that handover is effective in intensive care nurses using the checklist, there is a need for further study in order to maintain patient safety.

Keywords: Quality of Health Care, Patient, Patient Safety, Critical Care, Nurse

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.10

Tam Metin