Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Firuzan Nihan TOMBUL , Ayfer KARADAKOVAN
KRONİK HEPATİT B HASTALARI İLE İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARININ YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, Kronik hepatit B hastalarının ve İnaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kalitelerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma; kronik hepatit B hastaları ile inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kalitelerini karşılaştırmak amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında hastaların kişisel bilgilerini içeren “Hasta Tanıtım Formu” ve “Hepatit B Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Pınar ve arkadaşlarının (2014) geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarını yaptığı “Hepatit B Yaşam Kalitesi Ölçeği”, kronik hepatit B hastalarında yaşam kalitesini belirlemek için kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçektir. Ölçeğin bütününden alınabilecek en düşük puan 31, en yüksek 155’tir. Hem alt boyutlar hem de ölçeğin bütünü için hesaplanan puanlar 100’lük sisteme de dönüştürülebilir. Böylece 31-155 arasında değişen puanlar, 1-100 arasında olacak şekilde dönüşmüş olur. Ölçekten alınan puanın artması, kişinin yaşam kalitesini yüksek algıladığı şeklinde yorumlanmaktadır. Araştırma; Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastaları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hepatit B Polikliniği’nde, Mart-Haziran 2016 tarihlerinde yürütülmüştür. Veri analizinde, tüm hipotez testlerinde anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır. Bulgular: Çalışma grubundaki toplam 101 hastanın; %63,4’ünü (n=64) inaktif HBsAg taşıyıcıları, %36.6’sını (n=37) kronik Hepatit B hastaları oluşturmaktadır. Kronik hepatit B hastalarının toplam yaşam kalitesi ortalaması 86.65±8.99; inaktif HBsAg taşıyıcılarının toplam yaşam kalitesi ortalaması 90.91±7.55; her iki grubun toplam yaşam kalitesi ortalaması 89.35±8.32’dir. Kronik hepatit B hastaları ile inaktif HBsAg taşıyıcılarının yaşam kalitesi arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0.03; p<0.05). Sonuç: İnaktif HBsAg taşıyıcıların yaşam kalitesi, kronik hepatit B hastalarının yaşam kalitesine göre daha iyidir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B Virüsü, Kronik Hastalık, HBsAg Taşıyıcılığı, Yaşam Kalitesi

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.5

THE COMPARISON OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B VERSUS INACTIVE HBsAg CARRIERS
 
Purpose: The purpose of this study is to compare quality of life in patients with chronic hepatitis B versus inactive HBsAG carriers. Method: This study is planned as a descriptive study, in order to compare quality of life in patients with chronic hepatitis B versus inactive HBsAG carriers. There are two documents that were used to collect data; “Patient Introduction Form” which contains personal information about the patients, and “Scale of Quality of Hepatitis B Patient’s Life”. The “Hepatitis B Quality of Life Scale” is a reliable and valid scale to determine the quality of life of the patients with chronic hepatities B. Its validity and reliability was studied by Pınar and her friends (2014). The scale as complete goes from 31 points as the lowest to up to 155 points as the highest. Both for the sub-dimensions and the scale as a complete can be converted to 100 points system. In this way, the point range of 31-155 would be converted to that of 1-100. Higher score is interpreted as higher quality of life. The study was researched at Ege Unıversity Hospital, Infection Disease and Clinical Microbiology Department, Hepatitis B Polyclinic, between March and June 2016. The level of significance was taken as p<0.05 for all the hypothesis tests. Results: The study group was formed by 101 patients; while %63.4 (n=64) of the patients were inactive HBsAg carriers, %36.6 (n=37) of them had chronic Hepatitis B. For Inactive HBsAg carriers average quality of life was calculated as 90.91 ± 7.55, for the patients with chronic Hepatitis B average quality of life was calculated as 86.65 ± 8.99, for the whole study group quality of life was calculated as 89.35 ± 8.32. A noticable difference between patients with Hepatitis B and inactive HBsAg carriers was found (p=0.03 ; p<0.05). Conclusions: Inactive HBsAg carriers have better quality of life comparing to the patients with chronic Hepatitis B.

Keywords: Hepatitis B Virus, Chronic Illness, HBsAg Carriers, Quality of Life

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.5

Tam Metin