Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Nilgün KURU
KURUMDA KALAN YAŞLILARIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM: GÜLME TERAPİSİ
 
Yaşlılarda sağlığı geliştirme davranışları, genç yaşta meydana gelen ölümlerde yaşamın potansiyel kayıp yıllarını azaltmayı destekler ve geri kalan yaşamın daha kaliteli olmasını temin eder. Bu nedenle yaşlı bireyin sağlığını geliştiren yöntemler oldukça önemlidir. Yaşlı bireyin sağlığının geliştirilmesinde kullanılan bu yöntemlerden biri de gülme terapisidir. Koşulsuz gülme ve yoga nefes tekniklerini birleştiren egzersiz gülme terapisi olarak adlandırılmaktadır. Gülme terapisinde, mizah, şaka ya da komik bir olay olmadan da gülünebilir. Gülme, fiziksel bir egzersiz olarak başlayıp gruptaki diğer üyelerle göz kontağı sağlayarak ve onlarla oyunlar oynayarak simüle edilir. Vücut gerçek ve gerçek olmayan gülmeyi ayırt edemez ve gülme başlar. Birçok çalışmada, gülme terapisinin olumlu etkilerine işaret edilmiş ve yararları ifade edilmiştir. Kurumda kalan yaşlılar ile yapılan çalışmalarda gülme terapisinin yaşlıların depresif duygularının hafifletilmesinde, uykusuzluğunun giderilmesinde, uyku kalitesinin artmasında, anksiyete, depresyon ve genel iyilik durumlarında olumlu etkileri ortaya konmuştur. Depresif yaşlılarda uygulanan gülme terapisinin, uygulanan grup egzersizleri kadar yaşlının yaşam kalitesini artırdığı tespit edilmiştir. Huzurevinde yaşayan yaşlılarda yapılan bir araştırmada ise gülme terapisi uygulandıktan sonra yaşlıda ajitasyonun önemli derecede azaldığı ve yaşlıların birbirleri ile olan etkileşimlerinin arttığı ortaya konmuştur. Gülme terapisi oldukça farklı alanlarda kullanılmakla birlikte, yaşlılarda kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar oldukça az sayıda olup, ülkemizde yapılan alan yazın taramasında konu ile ilgili yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. Bu derlemenin amacı gülme terapisini tanıtmak, objektif verilerle sağlık profesyonelleri için kanıta dayalı uygulamalar çerçevesinde yaşlı sağlığının geliştirilmesinde ve yaşam kalitesinin artırılmasında kullanımın yaygınlaştırılması açısından kaynak olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Gülme Terapisi, Yaşam Kalitesi

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0007

A NEW METHOD FOR THE HEALTH PROMOTION OF OLDER ADULTS WHO LIVE IN INSTITUTION: LAUGHTER TERAPHY
 
Health improving behaviours of elder people decrease deaths at a young age and help them live a quality life. For this reason, the methods that improve the health of the older adults are very important. One of the methods improving the health of older adult is the laughter therapy. It’s called the laughter therapy combining the unconditional laughter and yoga breathing techniques. In the laughter therapy, people can laugh without humour, a joke or a funny incident. Laughter is simulated firstly by a physical exercise, through eye contact and playing games. Body can’t differentiate between real and unreal laugh and people start laughing. In the studies conducted with older adults who live in institutions, it was stated that the laughter therapy lessens depressive feelings, regulates sleeping habits and raises sleep quality, has a positive effect on anxiety, depression and general well-being. It was also realized that the laughter therapy increases the life quality of older adult depressive people as much as group exercises done with older people. In a study carried out with older adult people in retirement home, after applying the laughter therapy, it was observed that agitation decreased significantly and the interaction among old people increased. Although the laughter therapy is used in many different areas, the number studies regarding the use of this therapy with older people are limited. The aim of this review’s to introduce the laughter therapy, to generalize it in improving health of old people using objective data within the framework of proof-based practices for health professionals and to be a source in increasing the life quality in terms of widespread use of the laughter therapy.

Keywords: Elderly, Laughter Therapy, Quality of Life

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0007

Tam Metin