Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Betül SARIYAR SÖZEN, Filiz ADANA
LİSE ÖĞRENCİSİ ERGENLERDE ATILGANLIK, SOSYAL FOBİ, BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 
Amaç: Bu çalışma, lise öğrencisi ergenlerde atılganlık, sosyal fobi, boyun eğici davranış düzeyleri ve birbirleriyle olan ilişkisini incelemek amacı ile yapılan tanımlayıcı/kesitsel bir araştırmadır. Yöntem:Çalışmanın evrenini 2013–2014 öğretim yılında Aydın’da lise düzeyinde eğitim gören 14472 öğrenci; örneklemini ise 462 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada Kişisel Bilgi Formu, Rathus Atılganlık Envanteri(RAE), Liebowitz Sosyol Fobi Belirtileri Ölçeği(LSAÖ) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin BEDÖ puan ortalamaları ile; RAE puan ortalamaları arasında negatif yönlü, LSAÖ Kaygı, Kaçınma ve LSAÖ toplam puan ortalamaları arasında pozitif yönlü ilişki olduğu bulunmuştur. Yalnız hissetme düzeyini ortalamanın üstü olarak değerlendiren ve sosyal ilişkilerde kendini popüler hissetme düzeyini ortalamanın altı olarak değerlendiren öğrencilerin BEDÖ puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Dini inancının güçlü ve önemli olduğunu belirten öğrencilerin LSAÖ Kaygı ve Kaçınma Alt Ölçeği puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Kendi isteğiyle okul seçimi yapan, ailesiyle ilişkilerini olumlu değerlendirenlerin LSAÖ Toplam, LSAÖ Kaygı ve Kaçınma Alt Ölçeği puan ortalamaları düşük bulunmuştur. Sonuç: Ergenlerin atılganlık düzeyleri, boyun eğici davranışları, sosyal kaygı ve kaçınma düzeyleri arasında ilişkinin olduğu; ebeveyn eğitim düzeyi yüksek, aile ile problem yaşamayan, kendini popüler hisseden öğrencilerin sosyal fobi kaygı-kaçınma davranışlarının ve boyun eğici davranışlarının az olduğu ve daha atılgan oldukları bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Ergen, Atılganlık, Davranış, Anksiyete

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.4

ASSERTIVENESS, SOCIAL PHOBIA, SUBMISSIVE BEHAVIORS AND RELATED FACTORS IN ADOLESCENTS WHO ARE HIGH SCHOOL STUDENTS
 
Aim: This study is a descriptive/cross-sectional study aiming to investigate the relationship between adolescents' assertiveness, social phobia, submissive behavior and each other in high school students. Method:The population of the study is 14472 students who are studying at the high school level in Aydın during the 2013-2014 academic year; the sample consisted of 462 students. In the study, Personal Information Form, (RAE)Rathus Assertiveness Inventory and (LSAÖ)Liebowitz Social Anxiety Scale and (BDÖ)Submissive Behavior Scale were used. Results:In this study; student’s relation of average score of BDÖ and RAE are negative correlation. Relation of average of LSAÖ fear, avoidance and average of total score positive correlation be found. The BDÖ scores of the students who felt themselves lonely above average and students who felt themselves popular below average were found to be higher. The average scores of LSAÖ Fear and Avoidance Subscale were found to be higher in students who stated that religious belief is strong and important. The average scores of LSAÖ Total, Anxiety and Avoidance Subscale were found to be low for the students who made their own choice of school and evaluated their relations with their families positively. Conclusion: İt was found that the levels of assertiveness of adolescents are related to submissive behaviors, social anxiety and avoidance levels; it has been found that the students who have high level of parent education and those who feel popular are less likely to have social phobia anxiety-avoidance behaviors and submissive behaviors.

Keywords: Student, Adolescents, Assertiveness, Behavior, Anxiety

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.4

Tam Metin