Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  

Nurseza AKGÖZ, Adem ASLAN, Pakize ÖZYÜREK
NÖROŞİRURJİ HASTALARININ HEMŞİRELİK BAKIMI İLE İLGİLİ MEMNUNİYET VE BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, nöroşirurji hastalarının hemşirelik bakımı ile ilgili memnuniyet ve beklentilerini incelemektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapılan bu çalışma, Ocak- Eylül 2008 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin 12 yataklı nöroşirurji servisinde yatan 90 hasta ile yapılmıştır. Çalışmanın verileri hastaların bireysel özellikleri, hemşirelik bakımına ilişkin beklenti durumuna ilişkin sorular ve Newcastle Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ) olmak üzere üç bölümden oluşan anket formu ile toplanmıştır. Veriler bağımsız gruplarda t-testi, one away ANOVA, ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların %37.8’i 60 yaş ve üzerinde, %66.7’si kadındır. Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi ortalaması 73.32 ± 13.42 olarak bulundu. En yüksek memnuniyetin “hemşirelerin mahremiyete gösterdikleri saygı” dan, en düşük memnuniyetin ise “hemşirelerin size durumunuz ve tedavinizle ilgili yeterli bilgi vermeleri” den olduğu saptandı. Hastaların bireysel özelliklerine göre puanları açısından anlamlı bir fark olmadığı bulundu (p>0.05). Hastaların “günlük yaşama ve ziyarete ilişkin bilgi alma” beklentilerinin olduğu ancak beklentilerinin hemşireler tarafından karşılanmadığı görüldü. Sonuç: Hastaların, genel olarak hemşirelik bakımından memnun oldukları; tedavi, bakım ve ziyaretçi konularında bilgilendirme ile ilgili beklentilerinin karşılanmadığı ve hastaların bireysel özelliklerinin memnuniyeti etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta Memnuniyeti, Hemşirelik Bakımı, Beklenti

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0008

INVESTIGATION OF THE NEUROSURGERY PATIENTS’ SATISFACTION AND EXPECTATION LEVELS REGARDING NURSING CARE
 
Aim: The aim of this study is to examine neurosurgery patients’ satisfaction and expectation levels regarding nursing care Method: The sample of this descriptive crosssectional study consisted of 90 patients treated at a 12-bed neurosurgery service of a university hospital between January- September 2008. The data of the study were collected by using the individual characteristics form, Newcastle Satisfaction with Nursing Scale and Expectations About Nursing Care form. The data were evaluated with t-test, oneaway ANOVA, and chi-square analyses in the independent groups. Results: Of the patients, 37.8% were 60 years old or older and 66.7% were women. The mean satisfaction level of nursing care was found to be 73.32 ± 13.42. It was found that the highest satisfaction level was related to “nurses’ respect for privacy” and the lowest satisfaction level was related to “being informed satisfactorily by the nurses about the treatment”. There was no statistically significant difference regarding the participants’ points with regards to their demographic characteristics (p>0.05). It was also seen that the participants also had expectations for “getting information regarding daily life and visits” but it was not satisfied by the nurses. Conclusion: In this study, it was determined that patients are generally satisfied with nursing care. It was also determined that the mean expectation levels of patients were highest in the areas related to daily life and visits which were failed to be satisfied by the nurses. As a result, it can be said that there was no relationship found between the satisfaction level and the demographic characteristics of the participants.

Keywords: Patient Satisfaction, Nursing Care, Expectation

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0008

Tam Metin