Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Burcu BABADAĞ, Asiye DURMAZ AKYOL, Aynur TÜREYEN
OBEZİTE VE AĞRI: HEMŞİRELİK YÖNETİMİ
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanan obezite son yıllarda giderek artan sağlık problemlerinin arasında yer almaktadır. Obezite ile birlikte kardiyovasküler sistem hastalıkları, diyabet, kanser, solunum sistemi hastalıkları, osteoartirit gibi birçok kronik hastalığın da görülme riski artmaktadır. Obezite; aynı zamanda bireylerde, dispne, uyku problemleri, psikolojik problemler, ağrı gibi semptomların görülmesine de neden olmaktadır. Artan yağ dokusu omurga üzerinde mekanik gücün artmasına bunun yanında proinflamatuvar sitokin ve adipokinlerin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca; obez bireylerde trigliserit, LDL-kolesterol gibi kan lipit düzeylerindeki yükseklik ateroskleroza neden olmakta ve dolaylı olarak da omurga diskinin beslenmesinin bozularak dejenere olmasına yol açmaktadır. Tüm bu sebepler obez bireylerde şiddetli bel ağrısı problemlerini beraberinde getirmektedir. Bunların yanında; ağrı semptomlarının sık görüldüğü fibromiyalji sendromu ile obeziteyi ilişkilendiren çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca; obez bireylerde artan adipositokin ve azalmış serotonin düzeyinin migren görülme prevelansını arttırdığı belirtilmiştir. Dolayısıyla; obez bireylerin değerlendirilmesinde ağrı değerlendirilmesinin de yapılması, obez bireylerde şiddetli ağrı problemlerinin eşlik ettiği migren, fibromiyalji sendromu, başağrısı gibi hastalıkların da beraberinde görülebileceği unutulmamalıdır. Bunun yanında kronik ağrı şikâyeti yaşayan bireylerinde analjezik etki amaçlı yemek yemeye yönelmeleri ve sedanter yaşamın da obeziteye yol açabileceği bilinmelidir. Multidisipliner sağlık ekibi üyesinden biri olan hemşireler tarafından da obez bireylerde ağrı problemlerinin görülebileceği; kronik ağrı şikayetinin obezite için risk faktörü olduğu düşünülerek ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik girişimlerinin de planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Hemşirelik Bakımı, Obezite

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0009

OBESITY AND PAIN: NURSING MANAGEMENT
 
Defined by the World Health Organization as a “condition of abnormal or excessive fat accumulation in adipose tissue”, obesity is among the growing health problems in recent years. Obesity causes the prevalence of many chronic diseases to increase such as cardiovascular system diseases, diabetes, cancer, respiratory diseases, and osteoarthritis. At the same time; obesity also causes such symptoms as dyspnea, sleep problems, psychological problems and pain in individuals. Increased adipose tissue leads to increased mechanical pressure on the spine and it also increases pro-inflammatory cytokines and adipokines. Furthermore; high levels of blood lipids such as triglycerides, LDL-cholesterol in obese individuals cause atherosclerosis and they lead to degenerative spinal disc deterioration of nutrition indirectly. All these reasons bring the severe back pain problems in obese individuals. Besides; there have been several studies that associate obesity with fibromyalgia syndrome which is often observed with pain symptoms. Also, it is reported that increasing the level of adipocytokines and decreasing the level of serotonin cause to increase the prevalence of migraine. Therefore, the assessment of pain is required in obese individuals. It should also be noted that severe pain problems accompanied with the diseases such as migraine, fibromyalgia, and headache can be detected. Moreover, it should be known that chronic pain patients tend to eating behavior to avoid pain and also a sedentary life that causes obesity. Nurses who are one of the members of multidisciplinary team should plan nursing interventions by considering that obese individuals may have chronic pain problems, risk factors of obesity.

Keywords: Pain, Nursing Care, Obesity

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0009

Tam Metin