Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  

Sebahat ALTUNDAĞ
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE VÜCUDUMA DOKUNMA! FARKINDALIK EĞİTİMİ
 
Amaç: Okul öncesi dönemdeki çocuklar istismarı önleme bilgisi ve kendine-yönelik koruma yeteneklerinden yoksundurlar. Bu nedenle çocukların istismardan korunabilmesi için ebeveynlerin, istismarın ne olduğunu, belirtilerini ve çocukları üzerindeki etkilerini bilmeleri gerekmektedir. Çalışma, okul öncesi dönemde çocuğu olan ebeveynlerde “cinsel istismar konusunda farkındalık” yaratmak amacıyla planlanmıştır. Bu araştırmada, yarı deneysel (Quasi-Experimental) çalışma yöntemlerinden olan “Bir Grup Pre-Test Post-Test Modeli” kullanılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 6 yaş çocuğu olan 69 ebeveyn alınmıştır. Araştırma için etik kuruldan, çalışmanın yapıldığı kurum ve ebeveynlerden gerekli izinler alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan ebeveynlerin yaş ortalaması 34.69’dur. Ebeveynlerin %98,6’sının çocuklara cinsel eğitiminin verilmesinin faydasına inandıklarını, %69,6’sının çocuklarına cinsel eğitim verdiklerini ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin %91,3’ü çocuklarına özel vücut bölgeleri anlattıklarını,%89,9’u çocuğun cinsel soruları karşısında anlayacağı şekilde açıklama yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin eğitim sonrası %97,1’i iyi dokunuşu %98,6’sının kötü dokunuşu bildikleri saptanmıştır. Sonuç: Ebeveynlerin cinsel eğitim hakkında bilgilendirilmesi ve cinsel istismarın önlenmesi konusunda çocuklarıyla iletişim içinde olmaları gerekir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Cinsel Eğitim, Ebeveyn, Çocuk

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.3

“DO NOT TOUCH MY BODY!” AWARENESS TRAINING FOR PARENTS OF PRESCHOOLERS
 
Aim: Preschool children lack knowledge about prevention of abuse and self-protection skills. Therefore, parents need to know what abuse is, the symptoms it has, and its consequences on their children. This study was planned to raise “awareness of sexual abuse” among parents with preschool children. The study used “the Single Group Pre-Test Post-Test Model”, which is one of the Quasi-Experimental study methods. Method: The study group consisted of 69 mothers with a 6-year-old child. Necessary permits were obtained from the ethics committee, institution where the study was carried out, and from the parents. The data were evaluated in the computer environment using descriptive statistics. Findings: The mean age of the parents participating in the study was 34.69. 98.6% of the parents believed it was beneficial to give sexual education to their children and 69.6% stated they did it. 91.3% of the parents said they talked to their children about specific body regions and 89.9% reported they answered their children’s sex-related questions reasonably. Conclusion: Parents should be informed about sexual education and they should be in contact with their children to prevent sexual abuse.

Keywords: Preschool Period, Sexual Education, Parent, Child

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.3

Tam Metin