Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Duygu AKÇAY, Ayla YILDIRIMLAR
OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞUNDA MEDYA ETKİLENİMİNE BAĞLI UYKUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Araştırma okul öncesi dönem çocuğunda medya etkilenimine bağlı uykunun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, 11-22 Nisan 2016 tarihleri arasında tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma grubunu, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Hüseyin Savaş Semt Polikliniği çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne başvuru yapan 3-6 yaş arası çocukların anneleri (n=98) oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamındaki annelerin anketi doldurduğu çocuğunun %57’sinin erkek, ortalama 4.70±1.16 yaşında olduğu saptanmıştır. Çocukların uyuma süresinin 10.30±1.80 saat olduğu belirlenmiştir. Günlük ortalama televizyon izleme süresi 2.09±1.46, bilgisayar/video oyunu oynama süresi 0.64±1.01 saat saptanmıştır. Uyku süresi yatak odasında bilgisayar ve televizyon olanların olamayanlara göre daha kısa olduğu saptanmıştır (sırasıyla p>0.05, p<0.05). Yatak odasında televizyon olanların kalkma saatinin (8.39±1.14) olmayanlara (7.73±0.83) göre daha geç olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Uyku süresi ekran önünde geçirilen süre 0-2 saat arası olanların 10.91±2.12, 2 saat üstü olanlarda 9.98±0.19 saat olarak belirlenmiş ve bu fark istatistiksel olarak önemli saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda, ekran önünde geçirilen süre 2 saat üstü ve yatak odasında bilgisayar, televizyon olan çocuklarda uyku süresinin azaldığı saptanmıştır. Aileler çocuklarının medya kullanım amacı ve içeriğini kontrol etmeli, süresini kısıtlamalı, medya ürünlerini çocuklarının yatak odalarından çıkartmalılardır. Ailelere, uyku örüntüsü düzenlenmesi ve medya okuryazarlığı ile ilgili eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Medya, Uyku, Okul Öncesi Dönem

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.7

ASSESSMENT OF SLEEP QUALITY IN PRESCHOOL CHILDREN RELATED TO THE INFLUENCE OF MEDIA
 
Aim: The study was conducted to evaluate the effects of media on sleep in preschool children. Method: This descriptive study was carried out between 11.04.2016 and 22.04.2016. The research group of the study consisted of the mother (n = 98) of children between 3-6 years of age who applied to Antalya Atatürk State Hospital Hüseyin Savaş Outpatient Policlinic Department of Child Health and Diseases. The information form created by the researchers was used to collect the research data. Results: It was determined that 57% of the children completed the survey were men, 4.70±1.16 years old. The sleep duration of the children was determined to be 10.30±1.80 hours. The average daily television watching time was 2.09±1.46, and the average daily computer / video playing time was 0.64±1.01 hours. The duration of sleep was shorter in the bed room than those who could not have a computer and television (respectively p>0.05, p<0.05). It was determined that those who had television in the bedroom (8.39±1.14) were later than those who did not (7.73±0.83), (p<0.05). Sleep duration was 10.91±2.12 for 0-2 hours, 9.98±0.19 hours for 2 hours, and this difference was statistically significant (p<0.05). Conclusion: In our study, it was determined that the sleeping time decreased in children who had a computer and TV in the bedroom and 2 hours in front of the screen. Parents should control their children's media use and content, restrict their time, and remove media products from their children's bedroom. Families should be educated about sleep patterns and media literacy.

Keywords: Child, Media, Sleep, Preschool Period

Doi: 10.17371/UHD.2018.1.7

Tam Metin