Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  

Zeynep ERKUT, Seda ÇAĞLAR
OKUL YAŞAMINDAKİ BİR PROBLEM: OKUL FOBİSİ
 
Amaç: Bu makalenin amacı okul fobisi hakkında bilgi vermek, okul fobisine yaklaşımda okul sağlığı çalışanlarının, öğretmenlerin, ailenin rolü ve sorumlulukları ile ilgili açıklama yapmaktır. Yöntem: Makale okul fobisi ile ilgili literatürün taranması ile oluşturuldu. Bulgular: Çocuğun yaşamında karşılaştığı ilk toplumsal kurum okuldur. Okul, çocuğa kültürel ve sosyal değerleri, bilgileri kazandırır ayrıca topluma uyum sağlaması için sosyalleşme becerilerini geliştirir. Beklendiği ve istendiği şekilde, çocukların büyük çoğunluğu okula uyum sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırken, bazı çocuklar için bu süreç kaygı oluşturmaktadır. Bu çocuklar okula devam etmekte güçlük yaşamakta ve/veya okula gitmeyi reddetmektedir. Okul fobisi genel anlamda okul ile ilişkili korku ve anksiyete durumu olarak tanımlanmaktadır. Okul fobisi okul çağındaki çocukların yaklaşık %5’ini etkileyen önemli bir psikososyal bozukluktur. Aile dinamiği, okul ile ilişkili etmenler ve çocuğun özellikleri okul fobisinin gelişiminde önemli role sahiptir. Sonuç: Okul fobisi olan çocuklarda çeşitli davranışsal ve somatik belirtiler gözlenir. Tedavi edilmediğinde kısa ve uzun dönemde çocuğun sosyal, duygusal ve eğitimsel gelişimini etkiler. Bu nedenle çok yönlü bir ekip ile müdahale edilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Okul, Okul Fobisi, Okul Yaşamı, Problem

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.2

A PROBLEM IN SCHOOL LIFE: SCHOOL PHOBIA
 
Aim: The purpose of this article to give information about school phobia and explain related to the role and responsibilities of school health workers, teachers, family in the approach to school phobia. Method: Article was created by reviewing the literature related to school phobia. Results: The first public institution in the lives of children encountered is school. School provides cultural and social values also information to children, develops socialization skills to adapt to society. As expected and requested, while the most of children have completed process of school integration in a positively, for some children this process have constituted anxiety. These children are having difficulty attending school and/or refusing to go to school. In general school phobia is defined as state of fear and anxiety associated with school. School phobia is a important psychosocial disorder affecting about 5% of school-age children. Family dynamics, school-related factors and child characteristics have an important role in the development of school phobia. Conclusion: Various behavioral and somatic symptoms are observed in children with school phobia. When untreated it affects the child's social, emotional and educational development in the short and long term. For this reason it must be interfered by a versatile team.

Keywords: Children, School, School Phobia, School Life, Problem

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.2

Tam Metin