Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Aysun CAN, Sevilay HİNTİSTAN
ONKOLOJİ HASTALARINDA KONFOR VE HEMŞİRELİK
 
Tüm dünyada kanser görülme sıklığının her geçen gün arttığı bilinen bir gerçektir. Ancak içinde yaşadığımız çağ bir çok farklı gelişmeyle birlikte kanser hastaları için öngörülen ömrü uzatmayı başarmaktadır. Beklenen yaşam süresinin artması olumlu bir durum olsa da bu noktada karşımıza çıkan “kanserle yaşamak” kavramı tüm sağlık profesyonellerini olduğu gibi hemşireleri de yeni arayışlara yöneltmektedir. Kanserle yaşamak her bireyin hakkı olan konforlu yaşama gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Kanser ve tedavilerine bağlı birçok sorunla karşı karşıya kalan onkoloji hastaları fiziksel, psikospritüel, çevresel ve sosyokültürel konfor alanlarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle en fazla tehdit altında kalan hasta gruplarındandır. Bu hastaların fiziksel (bulantı, alopesi), psikospritüel (anksiyete, depresyon), sosyokültürel (işten ayrılma, cinsel yaşamda bozulma) ve çevresel semptomlarla (soyutlanma, ilgi kaybı) sıklıkla karşılaştıklarından konfor düzeyleri azalmaktadır. Oysaki hemşirelerin onkoloji hasta bakımında konforu sağlama ve sürdürme gibi önemli görevleri bulunmaktadır. Hemşirelik bakımının özü olan bütüncül bakım yaklaşımının hedeflendiği konfor bakımı Kolcaba tarafından kuramsallaştırılmıştır. Konfor Kuramı’nın dayandırıldığı; insan gereksinimlerinin karşılanmasıyla ortaya çıkan ferahlama, sakinlik, huzur içinde olma, huzura kavuşma ve sorunların üstesinden gelebilme deneyimi olarak tanımlanan konfor bakımının kanser hastalarında da kullanılması gerekmektedir. Bu derlemede Konfor Kuramı’na göre onkoloji hastalarında konfor bakımı ve hemşirelik ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Konfor, Konfor Kuramı, Onkoloji

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.5

COMFORT AND NURSING IN ONCOLOGICAL PATIENT
 
It is a known fact that the frequency of cancer worldwide cancer rises dramatically day by day. However, it has been able to prolong the life expectancy for cancer patients with many different developments in our current world. Even so the expected lifetime increase is a positive situation, the concept of "living with cancer" which confronts this point leads all the health professionals as well as the nurses to new searches. Living with cancer brings with it the need to live in comfort which is right for every individual. Oncology patients faced with many problems related to cancer and its treatment are the groups of patients who are under the greatest threat because of physical, psychosocial, environmental and sociocultural comfort areas effecting negatively. These patients comfort levels are reduced because they are frequently encountered with physical (nausea, alopecia), psychospiritual (anxiety, depression), sociocultural (cease of employment, sexual dysfunction) and environmental (isolation, loss of interest)symptoms. However, nurses have important duties such as comfort and maintaining comfort in oncology patient care. The comfort care aimed at the holistic care approach, the core of nursing care, is theorized by Kolcaba. Based on Comfort Theory; it is necessary to use the comfort care which is defined as the refreshing, calmness, peacefulness, reconciliation and experience of coming from the problems by meeting the human needs in cancer patients. In this review, comfort care and nursing will be dealt with in oncology patients according to Comfort Theory.

Keywords: Nursing, Comfort, Comfort Theory, Oncology

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.5

Tam Metin